WIADOMOŚCI
REGULAMIN SCHRONISKA PDF Drukuj E-mail
niedziela, 04 październik 2009

1.      Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należ±cym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

2.      Zespoły złożone z co najmniej 5 osób (w zasadzie do 20 osób) składają, przynajmniej na 1 miesiąc przed przybyciem do schroniska, zamówienia, załączając znaczek pocztowy na odpowiedź. W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności przekazem pocztowym pod adresem schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez kierownika/dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu zaliczki rozstrzygają ostatecznie władze samorządowe, a dla schronisk młodzieżowych PTSM - właściwy Zarząd Okręgowy PTSM. W przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska zespołu wycieczkowego, kierownik/dyrektor schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek s± kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.

3.      Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

4.      Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

5.      Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz.17.00 do 21.00), wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie kierownikowi/dyrektorowi schroniska lub jego zastępcy oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

6.      Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i kierownik/dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

7.      Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez kierownika/dyrektora schroniska.

8.      Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

9.      Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.

10.  Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę).

11.  Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy maj± bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

12.  Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej s± możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika/dyrektora schroniska.

13.  Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.

14.  W godz. od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady s± dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie maj± ¶wietlicy ani jadalni.

15.  Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w czasie i miejscu wyznaczonym przez kierownika/dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

16.  Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi/dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

17.  W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie; picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

18.  Palenie tytoniu w sypialniach jest zakazane; palić wolno tylko w miejscu wyznaczony przez kierownika/dyrektora schroniska.

19.  W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, kierownik/dyrektor schroniska jest uprawniony do zatrzyma winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcie go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

20.  Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terytorialnie organu administracji samorządowej lub Zarządu Okręgu PTSM.

21.  We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika/dyrektora schroniska.

Regulamin pochodzi ze strony: http://www.schroniskaptsm.republika.pl

 

WAKACYJNE STAŻE

WAKACYJNE STAŻE

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Comenius Regio

Comenius Regio ruszył

Rekrutacja 2013

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Szkoła w rankingach

Gościmy

Aktualnie jest 2 internautów online.

Odwiedziło nas 913 internautów od października 2009