WIADOMOŚCI arrow REGULAMIN INTERNATU
REGULAMIN INTERNATU PDF Drukuj E-mail
Âroda, 19 pa╝dziernik 2011

REGULAMIN

INTERNATU ZESPO┼üU SZKÓ┼ü DRZEWNYCH I OCHRONY ┼ÜRODOWISKA

im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZWIERZYŃCU

 

 

Regulamin opracowano w oparciu o Statut ZSDiO┼Ü w Zwierzy┼äcu i Ustaw─Ö z dnia              7 wrze┼Ťnia 1991 roku o systemie o┼Ťwiaty/ D.U.Z 1996 r. Nr 67, poz. 329, tekst jednolity                 z pó┼║niejszymi zmianami.

Celem regulaminu jest uj─Öcie zapisów powy┼╝szego dokumentu zgodnie z potrzebami codziennej pracy opieku┼äczo-wychowawczej.

 

ROZDZIAŁ I

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Internat ZSDiO┼Ü jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů szko┼éy, placówk─ů opieku┼äczo-wychowawcz─ů przeznaczon─ů dla uczniów zamieszka┼éych poza Zwierzy┼äcem.

 

 1. Internat prowadzi sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç w czasie trwania zaj─Ö─ç dydaktyczno-wychowawczych szko┼éy.

 

 1. Bezpo┼Ťredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szko┼éy za po┼Ťrednictwem Kierownika Internatu.

 

 1. Szczegó┼éowy zakres obowi─ůzków Kierownika Internatu okre┼Ťla Dyrektor Szko┼éy.

 

 1. Prac─ů internatu kieruje Kierownik Internatu, a za realizacj─Ö zada┼ä opieku┼äczo - wychowawczych odpowiedzialni s─ů bezpo┼Ťrednio pracownicy pedagogiczni (wychowawcy) stanowi─ůcy Rad─Ö Wychowawcz─ů Internatu (RWI).

 

 1. Przewodnicz─ůcym RWI jest Kierownik Internatu.

 

 1. Na posiedzenia RWI mog─ů by─ç zapraszani przedstawiciele M┼éodzie┼╝owej Rady Internatu (MRI).

 

 1. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpiecze┼ästwa dy┼╝ury wychowawców kontynuowane s─ů w godzinach od 14.00 do 8.00. W czasie od 8.00 do 14.00 wychowankowie pozostaj─ů pod opiek─ů nauczycieli-wychowawców w szkole                       i Kierownika Internatu.

 

 1. Opiek─Ö nocn─ů w internacie zapewnia si─Ö w ramach pensum godzin wychowawczych pracowników pedagogicznych internatu.

 

 1. Wszyscy wychowankowie mieszkaj─ůcy w internacie tworz─ů samorz─ůd internatu.  

 

 1. Prac─ů samorz─ůdu internatu kieruje wybrana w demokratycznych wyborach przez wychowanków M┼éodzie┼╝owa Rada Internatu (MRI) zgodnie z ordynacj─ů wyborcz─ů                (Za┼é─ůcznik nr 4).

 

 1. Kierownik Internatu ma prawo zarz─ůdzi─ç obowi─ůzkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania w czasie wolnym od zaj─Ö─ç dydaktycznych w szkole w zwi─ůzku z wynajmem miejsc noclegowych.

 

 1. Na terenie szko┼éy i internatu obowi─ůzuje ca┼ékowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, u┼╝ywania ┼Ťrodków odurzaj─ůcych. Zakaz ten dotyczy  wychowanków                         i wszystkich osób przebywaj─ůcych na terenie internatu – go┼Ťci, wychowawców, pracowników obs┼éugi i administracji itp. bez wzgl─Ödu na por─Ö doby czy roku i na charakter wykorzystywania obiektu.

 

§ 2

 

Cele i zadania internatu

 

 1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

 

 1. Zapewnienie w┼éa┼Ťciwych warunków sanitarno-higienicznych i opieki wychowawczej.

 

 1. Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowa┼ä i uzdolnie┼ä.

 

 1. Kształtowanie demokratycznych postaw.

 

 1. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze i organizowanie kulturalnej rozrywki.

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków uprawiania sportu i dba┼éo┼Ťci o stan zdrowia i higien─Ö.

 

 1. Wdra┼╝anie do samodzielnego wykonywania prac porz─ůdkowo-gospodarczych.

 

 1. Wyrabianie zaradno┼Ťci ┼╝yciowej.

 

 1. Rozwijanie samodzielno┼Ťci i samorz─ůdno┼Ťci.

 

Zadania swoje internat planuje i realizuje wspó┼édzia┼éaj─ůc ze szko┼é─ů, rodzicami wychowanków, organizacjami spo┼éecznymi oraz instytucjami i placówkami w ┼Ťrodowisku.

 

§ 3

 

Dokumentacja

 

1.        Internat prowadzi dokumentacj─Ö dotycz─ůc─ů pobytu wychowanków, a w szczególno┼Ťci:

 

a)       dzienniki zaj─Ö─ç internatu,

 

b)       zeszyty obserwacji wychowanków,

 

c)       zeszyty zwolnie┼ä wychowanków z internatu,

 

d)       zeszyty wyjazdów wychowanków z internatu,

 

e)       ksi─ů┼╝k─Ö meldunkow─ů,

 

f)        protoko┼éy posiedze┼ä Rady Wychowawców Internatu.

 

§ 4

 

                     Zadania wychowawcy internatu

 

 1. Wychowawcy internatu podlegaj─ů bezpo┼Ťrednio Kierownikowi Internatu.

 

 1. Wychowawca prowadzi prac─Ö wychowawczo-opieku┼äcz─ů  i jest odpowiedzialny   za jako┼Ť─ç i wyniki tej pracy oraz bezpiecze┼ästwo powierzonych jego opiece wychowanków.

 

 1. Wychowawca planuje i organizuje proces wychowania w grupie, a w szczególno┼Ťci:

 

a)       tworzy warunki do rozwoju wychowanków, przygotowania do ┼╝ycia                         w zespole, rodzinie, spo┼éecze┼ästwie,

 

b)       rozwi─ůzuje ewentualne konflikty w zespole, a tak┼╝e mi─Ödzy wychowankami            a spo┼éeczno┼Ťci─ů szko┼éy,

 

c)       przy pomocy atrakcyjnych celów, na których skupia aktywno┼Ť─ç wychowanków – przekszta┼éca grup─Ö w grup─Ö samowychowania i samorz─ůdno┼Ťci,

 

 1. Wspó┼édzia┼éa z wychowawcami klas i nauczycielami, w celu wymiany informacji                 o wychowankach, organizuje opiek─Ö nad uczniami maj─ůcymi trudno┼Ťci w nauce.

 

 1. ┼Üci┼Ťle wspó┼épracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach                           i problemach w zakresie wychowania i opieki, w┼é─ůcza rodziców w programowe                    i organizacyjne sprawy grupy wychowawczej.

 

 1. Wspó┼édzia┼éa z psychologiem oraz innymi placówkami opieku┼äczo - wychowawczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

 

 1. Dobiera wychowanków do sal sypialnych i zapewnia im odpowiednie warunki mieszkalne.

 

 1. Otacza szczególn─ů opiek─ů uczniów klas pierwszych w celu ich szybkiej adaptacji, jak równie┼╝ przeciwdzia┼éa wszelkim formom nieprawid┼éowych relacji mi─Ödzy wychowankami starszych roczników a m┼éodszymi.

 

 1. Bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich wychowanków.

 

 1. Zapewnia podczas nauki w┼éasnej w┼éa┼Ťciwe warunki i atmosfer─Ö do nauki, uwzgl─Ödniaj─ůc indywidualne potrzeby wychowanków.

 

 1. Organizuje pomoc uczniom maj─ůcym trudno┼Ťci w nauce, jak te┼╝ otacza szczególn─ů opiek─ů wychowanków osi─ůgaj─ůcych bardzo dobre wyniki w nauce.

 

 1. Wdra┼╝a wychowanków do w┼éa┼Ťciwej organizacji i techniki uczenia si─Ö oraz samodzielnej  i systematycznej pracy  uczniowskiej.

 

 1. Mobilizuje uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz innych ┼║róde┼é wiedzy,   kultury takich jak: multimedialne, telewizyjne, radiowe programy o┼Ťwiatowo- naukowe, kino, teatr, spotkania kulturalne, prelekcje, wyk┼éady organizowane w szkole, ┼Ťrodowisku i innych form sprzyjaj─ůcych wszechstronnemu rozwojowi cz┼éowieka.

 

 1. Organizuje ró┼╝norodne formy wykorzystania czasu wolnego zgodnie z mo┼╝liwo┼Ťciami szko┼éy i aktualnymi potrzebami wychowanków.

 

 1. Dba o rozwijanie kultury osobistej wychowanków oraz uczy szacunku dla przyrody.

 

 1. Inicjuje i organizuje ró┼╝norodne, po┼╝─ůdane rodzaje wspó┼ézawodnictwa w grupie.

 

 1. Uczy poszanowania mienia spo┼éecznego i prywatnego oraz racjonalnego korzystania               z zasobów internatu, szko┼éy i ┼Ťrodowiska a w szczególno┼Ťci egzekwuje od wychowanków  pokrycie kosztów napraw tego co zosta┼éo przez nich zniszczone.

 

 1. Prowadzi terminowo i zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi aktualnie przepisami dokumentacj─Ö.

 

 1. Dba o przestrzeganie przez wychowanków:

 

a)       obowi─ůzuj─ůcych przepisów bhp i ppo┼╝.,

 

b)       obowi─ůzuj─ůcych regulaminów i zarz─ůdze┼ä,

 

c)       czysto┼Ťci sal i pomieszcze┼ä ogólnych oraz otoczenia internatu,

 

d)       ustalonego porz─ůdku dnia.

 

 1. Podczas pe┼énienia dy┼╝uru zwraca uwag─Ö na porz─ůdek w sto┼éówce:

 

a)       dopilnowuje ustalonych pór wydawania posi┼éków,

 

b)       dba o prawid┼éowy przebieg wydawania posi┼éków, 

 

c)       kontroluje jako┼Ť─ç i ilo┼Ť─ç wydawanych porcji,

 

d)       zapewnia spokój oraz kulturalne i higieniczne spo┼╝ywanie posi┼éków,

 

e)       zapewnia porz─ůdek i czysto┼Ť─ç w salach sto┼éówki.

 

 1. Bierze udzia┼é w ró┼╝nych formach doskonalenia zawodowego.

 

 1. Zast─Öpuje kierownika podczas jego d┼éu┼╝szej nieobecno┼Ťci.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

§ 5

 

Prawa i obowi─ůzki wychowanka

 

Wychowanek internatu ma prawo do :

 

 1. poszanowania jego godno┼Ťci osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wychowawców, pracowników szko┼éy i kolegów,

 

 1. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej b─ůd┼║ psychicznej,

 

 1.  poinformowania przez wychowawc─Ö jak nale┼╝y si─Ö zachowywa─ç, uczy─ç, pracowa─ç, sp─Ödza─ç czas wolny, oraz jakie zachowania i postawy nie licuj─ů z mianem ucznia - wychowanka internatu,

 

 1. całodobowej opieki wychowawczej, w tym opieki zdrowotnej (profilaktyka, pomoc doraźna ),

 

 1. wypoczynku w czasie wolnym,

 

 1. korzystania w czasie wolnym z boisk, urz─ůdze┼ä sportowych, pomieszcze┼ä, jakimi dysponuje internat, zgodnie z ich przeznaczeniem (sala telewizyjna, pokój cichej nauki, sala gimnastyczna, inne pomieszczenia specjalistyczne, aula itp.). Realizacja tego wymaga zgody osoby odpowiedzialnej za bezpiecze┼ästwo m┼éodzie┼╝y (wychowawca, Kierownik Internatu),

 

 1. korzystania z pomocy wychowawcy (przy zachowaniu pe┼énej tajemnicy)                            w rozwi─ůzywaniu k┼éopotów osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych oraz w sprawach dotycz─ůcych nauki i pobytu w internacie,

 

 1. uczestniczenia we wszystkich zaj─Öciach opieku┼äczo - wychowawczych organizowanych w internacie oraz innych przeznaczonych dla ogó┼éu wychowanków,

 

 1. wpływania na życie internatu poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady Internatu,

 

 1. korzystania z ca┼éodobowych posi┼éków wydawanych w sto┼éówce szkolnej za odp┼éatno┼Ťci─ů ustalon─ů w oparciu o cen─Ö produktów u┼╝ytych do przygotowania tych posi┼éków (tj. bez uwzgl─Ödnienia kosztów energii, p┼éac pracowników, kosztów transportu itp.) w okre┼Ťlonych dla poszczególnych posi┼éków porach (┼Ťniadanie, obiad i kolacja). Wydawanie posi┼éków odbywa si─Ö na nast─Öpuj─ůcych zasadach:

 

a)       wychowanek otrzymuje danie po odnotowaniu w ekspedycji na specjalnej li┼Ťcie wydanych posi┼éków,

 

b)       jedna osoba otrzymuje jedn─ů porcj─Ö za znak stosowny do posi┼éku (S, O, K). W przypadku potrzeby lub konieczno┼Ťci dora┼║nej zmiany tej zasady, na wydanie wi─Öcej  ni┼╝ jednej porcji mo┼╝e zezwoli─ç tylko wychowawca dy┼╝urny (obecny w czasie posi┼éku). Posi┼éek nie mo┼╝e by─ç odsprzedany, odst─ůpiony lub oddany osobie nie b─Öd─ůcej sto┼éownikiem,

 

c)       w czasie wydawania posi┼éków obowi─ůzuje kolejno┼Ť─ç zgodna z por─ů przyj┼Ťcia do sto┼éówki,

 

d)       go┼Ťcie lub koledzy szkolni spoza internatu nie b─Öd─ůcy sto┼éownikami nie powinni  przebywa─ç w sto┼éówce w czasie posi┼éku (oczekuj─ů na jedz─ůcych poza sto┼éówk─ů),

 

 1. wzajemnego odwiedzania si─Ö w pokojach mieszkalnych na nast─Öpuj─ůcych zasadach:

 

a)       w czasie wolnym za zgod─ů wspó┼émieszka┼äców do godz. 21.30,

 

b)       w czasie nauki w┼éasnej i ciszy nocnej wszelkie odwiedziny s─ů zabronione,

 

c)       zabronione s─ů odwiedziny ch┼éopców w pokojach dziewcz─ůt i odwrotnie,

 

d)       w czasie przebywania wychowanków w pokojach drzwi nie mog─ů by─ç zamkni─Öte na klucz,

 

e)       korzystanie przez wychowanka z przedmiotów nale┼╝─ůcych do wspó┼émieszka┼äców oraz przebywanie w pokoju kolegów pod ich nieobecno┼Ť─ç bez ich wiedzy i zgody jest powa┼╝nym naruszeniem zasad wspó┼é┼╝ycia w internacie i wykroczeniem przeciwko prywatno┼Ťci.

 

 1. odwiedzin przez osoby z zewn─ůtrz tylko w czasie wolnym i za zgod─ů wychowawcy dy┼╝urnego. Odwiedzaj─ůcy nie znani wychowawcy (szczególnie osoby spoza szko┼éy                    i ┼Ťrodowiska) musz─ů zosta─ç przedstawieni wychowawcy dy┼╝urnemu i okaza─ç dowód to┼╝samo┼Ťci (dowód osobisty, legitymacja, w przypadku uczniów legitymacja szkolna). Dotyczy to zarówno osób wchodz─ůcych do budynków jak i na ca┼éy teren szkolno – internatowy,

 

 1. przebywa─ç poza terenem internatu na nast─Öpuj─ůcych zasadach :

 

a)       wszelkie wyj┼Ťcia na teren Zwierzy┼äca w czasie wolnym do godz. 17.00 i w godz.19.00 - 21.00 – po osobistym zwolnieniu si─Ö u wychowawcy dy┼╝urnego             i  odnotowaniu w zeszycie zwolnie┼ä ( cel, miejsce wyj┼Ťcia, dok┼éadna pora powrotu),

 

b)       ze wzgl─Ödów bezpiecze┼ästwa wychowankowie klas pierwszych w okresie jesienno- zimowym maj─ů zakaz opuszczania terenu szko┼éy po godzinie 17.00,

 

c)       wszelkie wyjazdy poza teren Zwierzy┼äca bez wzgl─Ödu na por─Ö dnia (dotyczy to równie┼╝ czasu lekcji) – po osobistym lub telefonicznym zwolnieniu przez rodzica u wychowawcy dy┼╝uruj─ůcego i odnotowaniu rozmowy w zeszycie zwolnie┼ä lub wyjazdów,

 

d)       zwalniaj─ůc si─Ö na wyjazd wychowanek deklaruje czas powrotu do internatu                                             i zobowi─ůzany jest go przestrzega─ç. W przypadku zmiany pory powrotu wynikaj─ůcej z przyczyn obiektywnych (wypadek losowy, choroba itp.) rodzic lub opiekun prawny ma obowi─ůzek niezw┼éocznie poinformowa─ç o tym wychowawc─Ö dy┼╝uruj─ůcego,

 

e)       wychowankowie mog─ů by─ç zwalniani wy┼é─ůcznie na wyjazdy do domów rodzinnych w pi─ůtki lub inne dni w których ko┼äcz─ů si─Ö zaj─Öcia w danym tygodniu po lekcjach, po wpisaniu w zeszycie wyjazdów u wychowawcy dy┼╝urnego. W przypadku wyjazdu do miejsca innego ni┼╝ dom rodzinny wychowanek ma obowi─ůzek poinformowania o tym wychowawc─Ö dy┼╝urnego,

 

f)        zwolnienia na wszelkie inne wyjazdy musz─ů by─ç uzgodnione z rodzicami wychowanków lub potwierdzone przez osob─Ö upowa┼╝nion─ů do opieki nad m┼éodzie┼╝─ů (nauczyciel, trener, instruktor). Uzgodnie┼ä nale┼╝y dokona─ç przed wyjazdem,

 

g)       w przypadku nie uzyskania zgody wychowawcy na wyj┼Ťcie lub wyjazd wychowanek zobowi─ůzany jest do zaniechania wyj┼Ťcia lub wyjazdu. Naruszenie tej zasady jest powa┼╝nym wykroczeniem,

 

h)       wychowanek przyje┼╝d┼╝aj─ůcy do internatu w┼éasnym ┼Ťrodkiem lokomocji zobowi─ůzany jest do wykorzystywania go wy┼é─ůcznie na dojazdy do i z domu.

 

Wychowanek ma obowi─ůzek :

 

1. stwarza─ç atmosfer─Ö spokoju, kultury bycia i ┼╝yczliwo┼Ťci,

 

 1. troszczyć się o więzi i stosunki koleżeńskie,

 

 1. okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i kolegom,

 

 1.  godnie zachowywa─ç si─Ö poza internatem i szko┼é─ů,

 

 1. dba─ç o czysto┼Ť─ç mowy ojczystej i kultur─Ö wys┼éawiania si─Ö,

 

 1. dba─ç o zdrowie i bezpiecze┼ästwo w┼éasne i swoich kolegów,

 

 1. natychmiast informowa─ç wychowawc─Ö dy┼╝urnego lub Kierownika Internatu                            o zaistnia┼éych zagro┼╝eniach dotycz─ůcych zdrowia lub ┼╝ycia,

 

 1. respektowa─ç wszelkie uwagi wychowawców, a polecenia terminowo i dok┼éadnie wykonywa─ç (szczególnie dotycz─ůce ┼éadu, porz─ůdku i zasad wspó┼é┼╝ycia w internacie),

 

 1. informowa─ç wychowawc─Ö o przynale┼╝no┼Ťci do organizacji poza szko┼é─ů                            i uzyskania na ni─ů akceptacji (kluby sportowe, sekcje itp.), zw┼éaszcza je┼╝eli jest to zwi─ůzane z konieczno┼Ťci─ů wyj┼Ť─ç, wyjazdów na spotkania, treningi,

 

 1. regularnie i punktualnie uczestniczy─ç w zaj─Öciach dydaktycznych w szkole,

 

 1. dba─ç o porz─ůdek, ┼éad i estetyk─Ö pokoju, innych pomieszcze┼ä oraz otoczenia internatu poprzez udzia┼é w pracach z tym zwi─ůzanych:

 

a)       samodzielne sprz─ůtanie pokoi mieszkalnych i ich estetyzacja,

 

b)       wspó┼éudzia┼é z personelem obs┼éugowym w sprz─ůtaniu pomieszcze┼ä ogólnego u┼╝ytku,

 

c)       wspó┼éudzia┼é w sprz─ůtaniu i estetyzacji najbli┼╝szego otoczenia budynków internatu,

 

d)       wspó┼éudzia┼é w remontach i naprawach wyposa┼╝enia internatu,

 

e)       u┼╝ywanie w budynkach mieszkalnych mi─Ökkiego obuwia zmiennego,

 

 1. sumiennie wykonywa─ç ustalony dy┼╝ur w pokoju i w internacie. Wszelkie sprawy zwi─ůzane z pe┼énieniem dy┼╝urów przez wychowanków reguluje regulamin dy┼╝urów             ( Za┼é─ůcznik nr 3 ),

 

 1. przeciwdzia┼éa─ç wszelkim przejawom niszczenia maj─ůtku szkolnego - za szkod─Ö spowodowan─ů przez ucznia odpowiedzialno┼Ť─ç finansow─ů ponosz─ů rodzice. Ucze┼ä powinien naprawi─ç szkod─Ö w ci─ůgu tygodnia. W sytuacji braku mo┼╝liwo┼Ťci usuni─Öcia szkody przez ucznia kosztami naprawy zostan─ů obci─ů┼╝eni jego rodzice. W przypadku braku personalnie winnego zaistnia┼éej szkody kosztami naprawy zostanie obci─ů┼╝ony ogó┼é mieszka┼äców pokoju lub internatu.

 

 1. dba─ç o czysto┼Ť─ç i schludno┼Ť─ç ubioru. Ubiór powinien by─ç estetyczny, stonowany oraz dostosowany do warunków atmosferycznych i sytuacji (uroczysto┼Ťci szkolne, internatowe, pa┼ästwowe, rodzaj zaj─Ö─ç),

 

 1. przestrzega─ç porz─ůdku dnia obowi─ůzuj─ůcego w internacie ( Za┼é─ůcznik nr 1 ):

 

a)       takie elementy porz─ůdku dnia jak: wyj┼Ťcie do szko┼éy, przygotowanie do nauki w┼éasnej, pocz─ůtek ciszy nocnej, pobudka, oznajmiane s─ů dzwonkiem lub g┼éosem (dy┼╝urny internatu, wychowawca),

 

b)       pobudka og┼éaszana jest o godz. 6.30. Wychowankowie  zobowi─ůzani s─ů wsta─ç w czasie od 6.30 do 7.00 (┼Ťniadanie 7.00 - 7.55),

 

c)       cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00 i nie mo┼╝e by─ç zak┼éócana w ┼╝aden sposób,              a w szczególno┼Ťci przez czynno┼Ťci, które powinny by─ç wykonywane w ci─ůgu dnia (nauka, toaleta, pranie, sprz─ůtanie, przygotowywanie posi┼éków  itp.). O godz. 22.00 nale┼╝y wy┼é─ůczy─ç górne o┼Ťwietlenie i ┼Ťciszy─ç rozmowy, radioodbiorniki itp. tak, by nie by┼éy s┼éyszane na zewn─ůtrz pokoju,

 

d)       wychowawca mo┼╝e zezwoli─ç na ogl─ůdanie programu TV po 22.00, o ile jest on szczególnie przydatny i warto┼Ťciowy dla wychowanków (lektura lub program dotycz─ůcy wa┼╝kich problemów spo┼éecznych, politycznych b─ůd┼║ innych wysokiej rangi wydarze┼ä),

 

e)       nauka w┼éasna jest najwa┼╝niejszym, obowi─ůzkowym zaj─Öciem wychowanka. Odbywa si─Ö systematycznie ka┼╝dego dnia w godz. od 17.00 do 19.00                          (Za┼é─ůcznik nr 2). Nauka w┼éasna wychowanka mo┼╝e odbywa─ç si─Ö wyj─ůtkowo w innych, ustalonych z wychowawc─ů godzinach. Nie mo┼╝na jednak ustala─ç czasu nauki z naruszeniem zasad higieny tj. bezpo┼Ťrednio po lekcjach (min. 1,5 godz. po ostatniej lekcji) lub w czasie ciszy nocnej (najwy┼╝ej do 23.30 w pokoju cichej nauki i do 23.00 w pokojach mieszkalnych),

 

f)        w pokojach w czasie ciszy nocnej dozwolone jest jedynie czytanie tzw. do poduszki, przy w┼é─ůczonym lokalnym o┼Ťwietleniu i po cichu,

 

 1. zabezpieczy─ç w┼éasno┼Ť─ç prywatn─ů przed zniszczeniem i kradzie┼╝─ů (zamyka─ç pokój na klucz gdy nikt w nim nie pozostaje),

 

 1. nie u┼╝ywa─ç urz─ůdze┼ä elektrycznych. Zakaz ten dotyczy w szczególno┼Ťci urz─ůdze┼ä grzejnych (┼╝elazka, piecyki, dmuchawy) i takich, które pobieraj─ů wi─Öksz─ů moc (grza┼éki itp.). Urz─ůdzenia ma┼éej mocy mog─ů by─ç u┼╝ywane pod warunkiem, ┼╝e b─Öd─ů ca┼ékowicie sprawne i bezpieczne w czasie pracy (radio, lampka, magnetofon). Zabronione s─ů jakiekolwiek samowolne przeróbki czy naprawy instalacji elektrycznej,

 

 1. nie przywozi─ç do internatu drogich, warto┼Ťciowych przedmiotów lub du┼╝ych sum pieni─Ödzy. W przypadku konieczno┼Ťci posiadania takich przedmiotów lub pieni─Ödzy wychowanek powinien zwróci─ç si─Ö do wychowawcy o pomoc w ich przechowaniu,

 

 1. codziennego sto┼éowania si─Ö w szkolnej sto┼éówce i regulowania wymaganych op┼éat w terminie,

 

 1. uczestniczy─ç w apelach w poniedzia┼éki w czasie 18.45 – 19.00 (apele mog─ů by─ç organizowane dora┼║nie równie┼╝ w innych dniach). Podczas apelu  sporz─ůdzany jest raport  obejmuj─ůcy sprawdzenie obecno┼Ťci, wyznaczenie dy┼╝urów, wyró┼╝nienia, nagrody, kary, inne sprawy bie┼╝─ůce, zagadnienia opieku┼äczo-wychowawcze. Raport podpisuje wychowawca dy┼╝urny odpowiedzialny za przeprowadzenie apelu w danym dniu. Bezpo┼Ťrednio prowadz─ůcym apel jest przewodnicz─ůcy MRI lub jego zast─Öpca.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

§ 6

 

Nagrody i kary

 

Wobec wychowanków internatu stosowane s─ů nagrody i kary wynikaj─ůce z ustale┼ä wewn─Ötrznych przyj─Ötych przez wszystkie organy szko┼éy.

 

1.                Zachowanie wychowanka w internacie ma wp┼éyw na semestraln─ů ocen─Ö zachowania w szkole. Zachowanie oceniane jest wed┼éug Zasad szkolnego punktowego Systemu Oceniania Zachowania (Za┼é─ůcznik nr 5) i zapisywane w zeszycie obserwacji wed┼éug ustalonego schematu (data, nazwa zachowania, oznaczenie, punktacja).

 

2.                Za wzorow─ů i przyk┼éadn─ů postaw─Ö w zachowaniu, dzia┼éalno┼Ť─ç w samorz─ůdzie, prac─Ö na rzecz internatu, szko┼éy i ┼Ťrodowiska wychowanek mo┼╝e otrzyma─ç dodatkowo nagrod─Ö w postaci :

 

a)       pochwa┼éy wychowawcy grupy wobec jej cz┼éonków,

 

b)       pochwa┼éy wychowawcy grupy lub Kierownika Internatu wobec spo┼éeczno┼Ťci internackiej na apelu,

 

c)       pochwa┼éy Dyrektora Szko┼éy,

 

d)       listu pochwalnego do rodziców / opiekunów,

 

e)       dyplomu,

 

f)        nagrody rzeczowej.

 

3.                Za nieprzestrzeganie obowi─ůzuj─ůcych praw i zasad post─Öpowania, szkodliwy wp┼éyw na spo┼éeczno┼Ť─ç internack─ů wychowanek mo┼╝e otrzyma─ç kar─Ö w postaci:

       

a)       upomnienia wychowawcy grupy,

 

b)       upomnienia  Kierownika Internatu,

 

c)       czasowego zawieszenie w prawach wychowanka  tzw. urlopu dyscyplinarnego                    na czas okre┼Ťlony ( decyzj─Ö podejmuje Kierownik Internatu na wniosek Wychowawcy lub RWI ),

 

d)       nagany Dyrektora Szko┼éy, (decyzj─Ö podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Internatu i RWI ),

 

e)       dyscyplinarnego usuni─Öcia (relegowania) z internatu (decyzj─Ö podejmuje Dyrektor Szko┼éy na wniosek Kierownika Internatu, po zasi─Ögni─Öciu opinii RWI  i MRI ),

 

4.                 W szczególnych przypadkach mog─ů by─ç zastosowane inne ni┼╝ wy┼╝ej wymienione kary pod warunkiem, ┼╝e ich formy nie pozostaj─ů w sprzeczno┼Ťci z zasadami wspó┼é┼╝ycia i porz─ůdkiem opisanym przez powy┼╝szy regulamin (mog─ů to by─ç np. dy┼╝ur poza kolejno┼Ťci─ů, praca na rzecz internatu itp.).

 

5.                Kary b, c, d, e gro┼╝─ů w szczególno┼Ťci za :

 

a) łamanie ustawy antyalkoholowej i antynikotynowej,

 

b) szerzenie narkomanii,

 

c)       umy┼Ťlne niszczenie mienia (szko┼éy) internatu,

 

d)       dopuszczenie si─Ö aktów przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów,

 

 

e)       kradzie┼╝, w┼éamanie, rozboje,

 

f)        inne zachowania ra┼╝─ůco utrudniaj─ůce prac─Ö opieku┼äczo- wychowawcz─ů oraz naruszaj─ůce ustalony porz─ůdek i zasady wspó┼é┼╝ycia wynikaj─ůce z odno┼Ťnych przepisów wewn─Ötrznych.

 

6.                Za szczególnie ra┼╝─ůce naruszenie dyscypliny i regulaminu internatu wychowanek traci prawo do zamieszkania w internacie z pomini─Öciem gradacji kar.

 

7.                Wszelkie inne nie obj─Öte niniejszym regulaminem sprawy wymagaj─ůce pewnych odst─Öpstw mog─ů by─ç regulowane w drodze indywidualnych ustale┼ä wychowawca-wychowanek i mi─Ödzy wychowankami. Ustalenia te nie mog─ů pozostawa─ç                         w sprzeczno┼Ťci ze Statutem Szko┼éy.

 

8.                O udzielonych wychowankowi nagrodach i karach ka┼╝dorazowo zostaj─ů powiadomieni rodzice / opiekunowie wychowanka.

 

9.                Ka┼╝da kara podlega ujawnieniu.

 

10.             Udzielenie wychowankowi nagrody lub kary zostaje odnotowane w zeszycie obserwacji i w dzienniku zaj─Ö─ç opieku┼äczo – wychowawczych prowadzonym przez wychowawc─Ö grupy a w przypadkach rozpatrywanych przez Rad─Ö Wychowawcz─ů Internatu równie┼╝ w ksi─Ödze protoko┼éów.

 

11.             Wychowanek usuni─Öty ze szko┼éy traci prawo do zamieszkania w internacie.                       

 

12.             Wychowankowi przys┼éuguje prawo  odwo┼éania od decyzji o ukaraniu w zale┼╝no┼Ťci od stopnia kary, do Kierownika Internatu, Dyrektora Szko┼éy lub organu administracji o┼Ťwiatowej (Kuratorium O┼Ťwiaty) sprawuj─ůcego nadzór nad szko┼é─ů lub organu prowadz─ůcego. Przy odwo┼éaniu nale┼╝y zachowa─ç drog─Ö s┼éu┼╝bow─ů ustalon─ů w Statucie Szko┼éy.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Zmiany w regulaminie dokonuje si─Ö po zatwierdzeniu przez Rad─Ö Wychowawcz─ů Internatu, po zasi─Ögni─Öciu opinii M┼éodzie┼╝owej Rady Internatu.

 

 

    Tekst jednolity przyj─Öty na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu w dniu

 

                                                                                              ………………………….

 

 

    Za M┼éodzie┼╝ow─ů Rad─Ö Internatu:

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 1

 

 

PORZ─äDEK DNIA

w Internacie Zespo┼éu Szkó┼é Drzewnych i Ochrony ┼Ürodowiska

im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

 

 

6.30 do 7.00 – Pobudka (czas na wstawanie, toalet─Ö porann─ů, wietrzenie pokoi)

 

7.00 do 7.55 – ┼Üniadanie

 

7.00 do 7.55 – Sprz─ůtanie i przygotowanie do wyj┼Ťcia na zaj─Öcia szkolne

 

7. 55 – Wyj┼Ťcie do szko┼éy

 

8.00 do 14.00  (15. 35) – Pobyt na zaj─Öciach szkolnych pod opiek─ů nauczycieli

 

14.00 do 15.45 – Obiad

 

14.00 do 16.45 – Czas wolny

 

16.45 do 17.00 – Przygotowanie do nauki w┼éasnej

 

17.00 do 19.00 Nauka własna ( w dniu apelu/ 1raz w tygodniu/ do 18.45 )

 

18.45 do 19.00 – Apel

 

19.00 do 19.30 – Kolacja

 

19.30 do 21.30 – Zaj─Öcia indywidualne ( ┼Ťwietlicowe, sportowe- rekreacyjne, gospodarcze itp.)

 

21.30 do 22.00 – Przygotowania do ciszy nocnej (toaleta wieczorna, roz┼Ťcielanie ┼éó┼╝ek,

                            relaksacja itp.)

 

22.00 do 6.30 -  Cisza nocna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 2

 

REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ

 

 

                Nauka w┼éasna jest obowi─ůzkow─ů form─ů zagospodarowywania czasu w internacie (obok takich form jak toaleta poranna i wieczorna oraz cisza nocna). Celem nauki w┼éasnej jest stworzenie mo┼╝liwo┼Ťci samodzielnego uczenia si─Ö w optymalnej, ze wzgl─Ödu na higien─Ö, porze doby oraz wdra┼╝anie do systematycznej pracy, obowi─ůzkowo┼Ťci i przestrzegania ustalonego porz─ůdku dzia┼éania.

               

1.            Nauka w┼éasna trwa od 17.00 do 19.00 a w poniedzia┼éki do 18.45.

 

2.            Nauka jest poprzedzona przygotowaniem w godz. 16.45 – 17.00, w czasie którego nale┼╝y dokona─ç niezb─Ödnych dla punktualnego rozpocz─Öcia nauki czynno┼Ťci takich jak, przygotowanie materia┼éów i niezb─Ödnych pomocy (podr─Öczniki, zeszyty, przybory do pisania kre┼Ťlenia itp.) czy przej┼Ťcie do wyznaczonego miejsca (np. sala w szkole czy pokój cichej nauki).

 

3.            W czasie trwania nauki w┼éasnej wychowanek zobowi─ůzany jest do przebywania                       w wyznaczonym miejscu (ustalenia z wychowawc─ů grupy) i racjonalnego wykorzystania tego czasu na prac─Ö zwi─ůzan─ů z realizacj─ů programu nauczania (pisanie, czytanie lektur, prasy, kre┼Ťlenie itd.).

 

4.            Nauka w┼éasna jest obowi─ůzkiem wszystkich wychowanków, bez wzgl─Ödu na to, czy nazajutrz maj─ů oni zaj─Öcia praktyczne czy lekcje.

 

5.            W czasie nauki w┼éasnej nie zezwala si─Ö na:

 

a)        s┼éuchanie programów radiowych i ogl─ůdanie TV oraz nagra┼ä magnetofonowych                        i innych,

 

b)        przebywanie w miejscach innych ni┼╝ wyznaczone dla poszczególnych osób (pokój, sale lekcyjne, pokój cichej nauki),

 

c)        spanie, le┼╝enie,

 

d)        zak┼éócanie w jakikolwiek sposób ciszy i porz─ůdku (┼Ťpiewanie, gra na instrumentach itp.),

 

e)        przyjmowanie go┼Ťci z zewn─ůtrz i wzajemne odwiedzanie si─Ö w pokojach,

 

f)         wyj┼Ťcia poza budynek internatu.

 

6.            Wychowankowie nie przestrzegaj─ůcy obowi─ůzuj─ůcego porz─ůdku w zakresie nauki w┼éasnej nie uzyskaj─ů zgody na wykorzystywanie ciszy nocnej do uczenia si─Ö oraz b─Öd─ů ponosi─ç konsekwencje dyscyplinarne zgodne z regulaminem internatu.

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 3

 

REGULAMIN DY┼╗URÓW PE┼üNIONYCH PRZEZ WYCHOWANKÓW

 

W ramach systematycznej pracy samorz─ůdowej w internacie wychowankowie pe┼éni─ů dy┼╝ury, których ogólnym celem jest usprawnienie organizacji ┼╝ycia spo┼éeczno┼Ťci internatowej. Dy┼╝urami pe┼énionymi przez wychowanków s─ů dy┼╝ur w  internacie i dy┼╝ur w pokoju.

Dy┼╝urni zobowi─ůzani s─ů wykonywa─ç swoje zadania dok┼éadnie i terminowo. Zakresy obowi─ůzków  dy┼╝urnych wywieszone s─ů  w ka┼╝dym z budynków mieszkalnych w miejscu widocznym.

 

§ 1

 

1.            Dy┼╝urny internatu jest osob─ů funkcyjn─ů wyznaczan─ů na czas od poniedzia┼éku do pi─ůtku.

 

2.            Dy┼╝urnego internatu wyznacza przewodnicz─ůcy MRI lub jego zast─Öpca na apelu. Z chwil─ů podpisania raportu dziennego przez wychowawc─Ö  lub Kierownika Internatu wybór staje si─Ö obowi─ůzuj─ůcym i wszelkie zmiany w zakresie dy┼╝urów musz─ů by─ç od tego momentu uzgadnianie   z dy┼╝urnym wychowawc─ů.

 

3.            Ustala si─Ö, ┼╝e funkcj─Ö dy┼╝urnego internatu wychowankowie pe┼éni─ů pojedynczo. Przy wyznaczaniu dy┼╝urów obowi─ůzuje zasada kolejno┼Ťci zgodnej z numeracj─ů pokoi wychowanków, np. w pierwszym tygodniu dy┼╝ur pe┼éni─ů wychowankowie z pokoju 2a. W nast─Öpnym tygodniu dy┼╝ur przejmuje pokój 2b.

 

4.            Dy┼╝urny, jako osoba funkcyjna, zobowi─ůzany jest do szczególnej dyspozycyjno┼Ťci oraz do bardzo dok┼éadnego wykonywania swoich zada┼ä zgodnie z wykazem obowi─ůzków znajduj─ůcym si─Ö na tablicach informacyjnych w internacie. Do podstawowych jego obowi─ůzków nale┼╝y:

 

a.        przebywanie przez ca┼éy czas pe┼énienia dy┼╝uru w budynku internatu lub w jego pobli┼╝u,

 

b.       dbanie o ┼éad i czysto┼Ť─ç w pomieszczeniach ogólnego u┼╝ytku – usuwanie na bie┼╝─ůco wszystkich ┼Ťmieci i nieczysto┼Ťci z tych pomieszcze┼ä oraz                               z bezpo┼Ťredniego otoczenia budynku,

 

c.        opró┼╝nianie w razie potrzeby koszy na ┼Ťmieci znajduj─ůcych si─Ö                                  w pomieszczeniach ogólnego u┼╝ytku i przed budynkiem,

 

d.       dok┼éadne i terminowe wykonywanie wszelkich polece┼ä wychowawcy dy┼╝urnego, a tak┼╝e reagowanie na uwagi dotycz─ůce czysto┼Ťci i ┼éadu pochodz─ůce od innych wychowanków,

 

e.        wy┼é─ůczanie ┼Ťwiat┼éa oraz zakr─Öcanie kurków w ┼éazience i ubikacji w sytuacjach wskazuj─ůcych na marnotrawne zu┼╝ycie energii i wody (gdy nikt  z nich nie korzysta),

 

f.         zwracanie uwagi, by na terenie internatu nie przebywa┼éy osoby obce i w razie potrzeby zg┼éaszanie ich obecno┼Ťci wychowawcy dy┼╝urnemu,

 

g.       og┼éaszanie o godz. 16.45 przygotowania do nauki w┼éasnej; w razie potrzeby – budzenie ┼Ťpi─ůcych kolegów i przypominanie kolegom znajduj─ůcym si─Ö na boisku, w ┼Ťwietlicy b─ůd┼║ w innych miejscach na terenie szko┼éy o tym, ┼╝e nale┼╝y owe przygotowania rozpocz─ů─ç,

 

h.       og┼éaszanie zako┼äczenia nauki w┼éasnej o godz.  19.00  a w dniu apelu o 18.45,

 

i.         zg┼éaszanie wszelkich zauwa┼╝onych usterek sprz─Ötu stanowi─ůcego wyposa┼╝enie internatu do wychowawcy dy┼╝urnego.

 

§ 2

 

      1. Podstawowym zadaniem dy┼╝urnego pokoju jest bie┼╝─ůce utrzymywanie ┼éadu  i czysto┼Ťci

          oraz estetyki wn─Ötrza.

 

 1. Dy┼╝urny pokoju pe┼éni dy┼╝ur przez ca┼éy tydzie┼ä, tj. od poniedzia┼éku do pi─ůtku.                        W przypadku nieobecno┼Ťci osoby na któr─ů wypada kolejno┼Ť─ç dy┼╝uru, obowi─ůzki    przejmuje osoba nast─Öpna w kolejce.

 

 1.  Dy┼╝ury pokoju pe┼éni─ů kolejno jego mieszka┼äcy. Kolejno┼Ť─ç zmian jest zgodna                      z kolejno┼Ťci─ů ustawienia ┼éó┼╝ek poszczególnych mieszka┼äców pokoju. Kolejka rozpoczyna si─Ö od osoby ┼Ťpi─ůcej na ┼éó┼╝ku ustawionym na lewo od wej┼Ťcia, a nast─Öpnym dy┼╝urnym jest wychowanek, którego ┼éó┼╝ko stoi jako drugie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

 

 1. Szczegó┼éowe obowi─ůzki dy┼╝urnego pokoju :

 

                        a)           bezzw┼éoczne wykonywanie wszelkich polece┼ä wychowawcy dotycz─ůcych porz─ůdku, ┼éadu i czysto┼Ťci w pokoju,

 

                       b)           usuwanie kurzu i innych nieczysto┼Ťci z szaf, parapetów, szafek, sto┼éów,  pod┼éogi,

 

                        c)           utrzymywanie ┼éadu i czysto┼Ťci w miejscu przechowywania artyku┼éów spo┼╝ywczych,

 

                       d)           dba┼éo┼Ť─ç o znajduj─ůce si─Ö w pokoju ro┼Ťliny doniczkowe,

 

                        e)           opró┼╝nianie kosza na ┼Ťmieci (codziennie, bez wzgl─Ödu na poziom wype┼énienia, przed godz. 8.00),

 

                         f)           mycie i pastowanie pod┼éogi (raz na tydzie┼ä, w ustalonym z wychowawc─ů dniu) oraz trzepanie dywanów i czyszczenie powierzchni zewn─Ötrznych i wewn─Ötrznych mebli,

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 4

 

ORDYNACJA WYBORCZA

 

1.          Cele wyborów

 

a)       wy┼éonienie w wyniku demokratycznych wyborów M┼éodzie┼╝owej Rady Internatu (MRI),

b)       rozwijanie samorz─ůdno┼Ťci wychowanków,

c)       wyodr─Öbnianie demokratycznych postaw.

 

2.          Prawa wyborcze

 

a)       czynne prawo wyborcze (mo┼╝liwo┼Ť─ç g┼éosowania) przys┼éuguje wszystkim mieszka┼äcom internatu,

b)       bierne prawo wyborcza (mo┼╝liwo┼Ť─ç kandydowania) przys┼éuguje wszystkim mieszka┼äcom internatu z wyj─ůtkiem wychowanków klas maturalnych,

 

3.          M┼éodzie┼╝ow─ů Rad─Ö Internatu tworz─ů :

 

a)       przewodnicz─ůcy - osoba, która uzyska┼éa najwi─Öksz─ů liczb─Ö wa┼╝nych g┼éosów,

b)       zast─Öpcy przewodnicz─ůcego - osoby ( przedstawiciel internatu m─Öskiego i przedstawiciel internatu ┼╝e┼äskiego), które uzyska┼éy najlepsze wyniki w wyborach,

 

4.          Sposób g┼éosowania

 

a)       karty do g┼éosowania zawieraj─ů imiona i nazwiska kandydatów do MRI,

b)       g┼éos jest wa┼╝ny je┼╝eli g┼éosuj─ůcy postawi znak „X” przy nazwisku jednego z pi─Öciu kandydatów do MRI,

 

5.          Nad prawid┼éowym przebiegiem wyborów czuwa─ç b─Ödzie Komisja Wyborcza z┼éo┼╝ona z:

 

a)       dwóch wychowanków klas maturalnych,

b)       wychowawcy dy┼╝urnego,

 

6.          Po zako┼äczeniu wyborów Komisja Wyborcza przeliczy g┼éosy i sporz─ůdza protokó┼é, wed┼éug do┼é─ůczonego wzoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokó┼é

z wyborów samorz─ůdowych do M┼éodzie┼╝owej Rady Internatu

 

      1. Wybory odby┼éy si─Ö w Internacie ZSDiO┼Ü w Zwierzy┼äcu w dniu ……………………

 

 1. Celem wyborów by┼éo wy┼éonienie M┼éodzie┼╝owej Rady Internatu.

 

 1. G┼éosowaniu wzi─Ö┼éo udzia┼é ……. osób uprawnionych do g┼éosowania.

 

 1. Wydano ……. kart do g┼éosowania.

 

 1. Oddano ……. g┼éosów, w tym g┼éosów niewa┼╝nych ……. .

 

 1. Poszczególni kandydaci uzyskali nast─Öpuj─ůce ilo┼Ťci wa┼╝nych g┼éosów:

 

a)       …………………………………………………….          …….

b)       …………………………………………………….          …….

c)       …………………………………………………….          …….

d)       …………………………………………………….          …….

e)       …………………………………………………….          …….

 

 1. Przewodnicz─ůcym MRI zosta┼é/a :       ………………………………

 

 1. Zast─Öpca przewodnicz─ůcego zosta┼é/a   ……………………………...

 

 1. Za prawid┼éowy przebieg wyborów czuwa┼éa Komisja Wyborcza w sk┼éadzie :

 

a)       Przewodnicz─ůcy komisji  ……………………………..

 

b)       Cz┼éonek komisji               ……………………………..

 

c)       Cz┼éonek komisji               …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za┼é─ůcznik nr 5

Zasady szkolnego punktowego Systemu Oceniania Zachowania

§ 3

Zachowaniem wyj┼Ťciowym jest zachowanie poprawne. Na pocz─ůtku ka┼╝dego semestru ucze┼ä otrzymuje ,,kredyt’’ w wysoko┼Ťci 200 punktów.

§ 4

Pozostałe punkty uczeń zdobywa za:

1.        Wysok─ů kultur─Ö osobist─ů – 30 (strój, zachowanie i postawa adekwatna do sytuacji)

2.        Uczciwo┼Ť─ç i sumienno┼Ť─ç – 30

3.        Pomoc koledze lub kole┼╝ance, np w nauce – 10

4.        Podejmowanie dzia┼éa┼ä na rzecz szko┼éy – 20

5.        Podejmowanie dzia┼éa┼ä na rzecz szko┼éy z w┼éasnej inicjatywy – 100

6.        Podejmowanie dzia┼éa┼ä na rzecz klasy i internatu– 10

7.        Podejmowanie dzia┼éa┼ä na rzecz ludzi potrzebuj─ůcych pomocy – 20

8.        Podejmowanie dzia┼éa┼ä na rzecz ┼Ťrodowiska lokalnego – 30

9.        Pe┼énienie funkcji w klasie, internacie i wywi─ůzywanie si─Ö z nich  - 20

10.     Pe┼énienie funkcji w szkole i wywi─ůzywanie si─Ö z nich – 30

11.     Podejmowanie dzia┼éa┼ä na rzecz ┼Ťrodowiska naturalnego – 30

12.     Za 100% frekwencj─Ö – 150 (ucze┼ä ma tylko kilka spó┼║nie┼ä )

13.     Udzia┼é w konkursach i olimpiadach na etapie szkolnym -20

14.     Udzia┼é w konkursach i olimpiadach na etapie pozaszkolnym – 50

15.     Osi─ůgni─Öcia na etapie wojewódzkim lub regionalnym w konkursach i olimpiadach – 100

16.     Osi─ůgni─Öcia na etapie centralnym w konkursach i olimpiadach - 200

17.     Udzia┼é w zawodach sportowych – 20

18.     Inne formy reprezentowania szko┼éy (np. poczet sztandarowy) -20

19.     Reprezentowanie szko┼éy w dni wolne od zaj─Ö─ç - 50

20.     Rozwijanie zainteresowa┼ä i uzdolnie┼ä – 30

21.     Pe┼énienie funkcji dy┼╝urnego szkolnego i wywi─ůzywanie si─Ö z niej – 20

22.     Pe┼énienie funkcji dy┼╝urnego klasowego, internackiego  i wywi─ůzywanie si─Ö z niej – 5

 

 Za punkty 1, 2, 9, 10, 12, 17 ucze┼ä otrzymuje punkty jednorazowo (pod koniec semestru)

 Za punkty 3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, ucze┼ä oceniany jest na bie┼╝─ůco.

 

 

§ 5

 

Uczeń traci punkty za:

1.        Ucieczka z lekcji - 5 (za ka┼╝d─ů godzin─Ö nieusprawiedliwion─ů)

2.        Za ka┼╝de spó┼║nienie na lekcje -1 (z wyj─ůtkiem lekcji pierwszej u uczniów o których wychowawca wie, ┼╝e wyst─Öpuj─ů problemy z dojazdem )

3.        Nieobecno┼Ť─ç na imprezach szkolnych – 10

4.        Nieodpowiedni do sytuacji szkolnej wygl─ůd zewn─Ötrzny - 20 (np. niestosowne napisy
i rysunki na ubraniu, niestosowny makija┼╝, nieodpowiedni strój)

5.        Przeszkadzanie na lekcjach – 5 (np. rozmowy, w┼é─ůczony dzwonek telefonu)

6.        Zlekcewa┼╝enie polecenia nauczyciela lub innych pracowników szko┼éy - 20

7.        Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innych pracowników szko┼éy - 30

8.        Wulgarne s┼éownictwo - 5

9.        Prowokowanie kolegów do z┼éych uczynków - 50

10.     Udzia┼é w bójkach  - 50

11.     Wy┼éudzanie pieni─Ödzy lub innych rzeczy – 30

12.     Fizyczne lub psychiczne zn─Öcanie si─Ö nad uczniami klas m┼éodszych -100

13.     Kradzie┼╝ -50

14.     Zorganizowana przemoc -200

15.     Przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów dla zdrowia i ┼╝ycia  - 100 (np. scyzoryk, pistolet na kulki)

16.     Nieprzestrzeganie zasad BHP -30

17.     Palenie papierosów lub towarzyszenie pal─ůcemu -20

18.     Picie alkoholu lub towarzyszenie -50

19.     Za┼╝ywanie, posiadanie lub rozprowadzanie ┼Ťrodków odurzaj─ůcych – 100

20.     Podrobienie podpisu, zwolnienia od oceny – 50

21.     ┼Üwiadome i zamierzone niszczenie sprz─Ötu i budynku szkolnego -100

22.     Bierny udzia┼é w aktach wandalizmu -50

23.     Próba oszustwa -20

24.     Za┼Ťmiecanie otoczenia  - 20

25.     Ignorowanie pracowników szko┼éy na ulicy – 5

26.     Niew┼éa┼Ťciwe zachowanie w miejscach publicznych – 30 (np. wycieczki, przystanek autobusowy)

27.     Lekcewa┼╝enie obowi─ůzków dy┼╝urnego klasowego – 5

28.     Lekcewa┼╝enie obowi─ůzków dy┼╝urnego szkolnego – 20

 

 

Procedury post─Öpowania w sytuacji

zagro┼╝enia m┼éodzie┼╝y uzale┼╝nieniem i demoralizacj─ů

 

Na terenie szko┼éy i internatu obowi─ůzuje zakaz palenia papierosów, spo┼╝ywania alkoholu i u┼╝ywania ┼Ťrodków odurzaj─ůcych. Dotyczy to wszystkich wychowanków internatu a tak┼╝e innych osób (np. go┼Ťci, kolegów, rodziców, pracowników) znajduj─ůcych si─Ö na terenie internatu i szko┼éy (Regulamin Internatu ZSDiO┼Ü, Ustawa
z dnia 26 pa┼║dziernika 1982r.o wychowaniu w trze┼║wo┼Ťci i przeciwdzia┼éaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast─Öpstwami u┼╝ywania tytoniu                                 i wyrobów tytoniowych ze zmianami
).

 

I.                     Zakaz palenia papierosów na terenie szko┼éy i internatu

 

Wychowanek, który ┼éamie zakaz palenia tytoniu ka┼╝dorazowo nara┼╝a si─Ö na konsekwencje prawne i dyscyplinarne wynikaj─ůce z Regulaminu Internatu i ustawy. Za szczególnie naganne                       i niebezpieczne uwa┼╝a si─Ö palenie papierosów wewn─ůtrz budynku i w najbli┼╝szym jego s─ůsiedztwie.

 

 1. Wychowawca w ka┼╝dym zauwa┼╝onym przypadku wzywa wychowanka do natychmiastowego zgaszenia papierosa i posprz─ůtania miejsca zanieczyszczonego                      w zwi─ůzku z paleniem.

 

 1. Wychowawca poucza wychowanka o szkodliwo┼Ťci palenia oraz o odpowiedzialno┼Ťci karnej wynikaj─ůcej z ustawy antynikotynowej i wzywa go do zaniechania tego                      w przysz┼éo┼Ťci.

 

 1. Wychowawca informuje o zauwa┼╝onym paleniu  rodziców / prawnych opiekunów wychowanka oraz wychowawc─Ö klasy.

 

 1. Ka┼╝dy zauwa┼╝ony przypadek wychowawca odnotowuje w zeszycie obserwacji a o swoich spostrze┼╝eniach  informuje równie┼╝ innych wychowawców i Kierownika Internatu.

 

 1. W przypadku uporczywego lekcewa┼╝enia przepisów prawa i regulaminu w kwestii palenia po wyczerpaniu wcze┼Ťniejszych regulaminowych oddzia┼éywa┼ä wychowawczych, Kierownik Internatu po zasi─Ögni─Öciu opinii RWI i MRI wnioskuje do Dyrektora Szko┼éy o dyscyplinarne usuni─Öcie wychowanka z internatu.

 

II.                   W przypadku uzyskania informacji (podejrzenia), w oparciu o spostrze┼╝enia w┼éasne lub pochodz─ůce od innych osób, ┼╝e wychowanek internatu spo┼╝ywa alkohol lub inne ┼Ťrodki odurzaj─ůce, b─ůd┼║ przejawia inne zachowania ┼Ťwiadcz─ůce o demoralizacji, wychowawca powinien podj─ů─ç nast─Öpuj─ůce kroki:

 

1.        Wzmóc obserwacj─Ö wychowanka w ró┼╝nych sytuacjach i porach doby w celu potwierdzenia podejrze┼ä. Ustali─ç w oparciu o ró┼╝ne ┼║ród┼éa czy ewentualne zdarzenie jest pojedynczym epizodem, czy ma jakie┼Ť cechy powtarzalno┼Ťci.

 

2.        Wychowawca przeprowadza indywidualn─ů rozmow─Ö z wychowankiem informuj─ůc go o szkodliwo┼Ťci zdrowotnej i naganno┼Ťci spo┼╝ywania alkoholu              i innych substancji odurzaj─ůcych. Sporz─ůdza z tej rozmowy notatk─Ö w zeszycie obserwacji i dzienniku zaj─Ö─ç podpisan─ů przez wychowanka i wychowawc─Ö.    

 

3.        O niepokoj─ůcych  spostrze┼╝eniach i podj─Ötych dzia┼éaniach wychowawca powiadamia rodziców / prawnych opiekunów wychowanka oraz Kierownika Internatu.

 

4.        W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca wzywa do internatu rodziców / prawnych opiekunów wychowanka i przekazuje im uzyskan─ů informacj─Ö. Przeprowadza rozmow─Ö z rodzicami oraz z wychowankiem w ich obecno┼Ťci. Wzywa wychowanka do zaniechania negatywnego zachowania                         i ostrzega go o gro┼╝─ůcych konsekwencjach dyscyplinarnych. Zobowi─ůzuje rodziców do wzmo┼╝onej czujno┼Ťci i nadzoru rodzicielskiego. W toku interwencji profilaktycznej mo┼╝e zaproponowa─ç rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udzia┼é dziecka w programie terapeutycznym.

 

5.        Je┼╝eli rodzice odmawiaj─ů wspó┼épracy lub nie stawiaj─ů si─Ö do internatu,                      a wykorzystano wszystkie dost─Öpne ┼Ťrodki oddzia┼éywa┼ä wychowawczych,                    (ostrze┼╝enie wychowanka internatu, spotkania z psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów a nadal z wiarygodnych ┼║róde┼é nap┼éywaj─ů informacje o przejawach demoralizacji wychowanka, który nie uko┼äczy┼é 18 lat, (na wniosek Kierownika Internatu) szko┼éa pisemnie powiadamia o zaistnia┼éej sytuacji s─ůd rodzinny lub policj─Ö. Dalszy tok post─Öpowania le┼╝y w kompetencji tych instytucji.

 

6.        Je┼╝eli zachowania ┼Ťwiadcz─ůce o demoralizacji przejawia ucze┼ä, który uko┼äczy┼é 18 lat, a nie jest to udzia┼é w dzia┼éalno┼Ťci grup przest─Öpczych czy pope┼énienie przest─Öpstwa, to post─Öpowanie wychowawcy powinno by─ç okre┼Ťlone przez regulamin internatu.

 

7.        W przypadku uzyskania informacji o pope┼énieniu przez wychowanka internatu, który uko┼äczy┼é 17 lat, przest─Öpstwa ┼Ťciganego z urz─Ödu lub jego udzia┼éu w dzia┼éalno┼Ťci grup przest─Öpczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu post─Öpowania karnego, szko┼éa jako instytucja jest obowi─ůzana niezw┼éoczne zawiadomi─ç o tym prokuratora lub policj─Ö.

 

III.                 W przypadku, gdy wychowawca internatu stwierdzi, ┼╝e na terenie internatu znajduje si─Ö ucze┼ä b─Öd─ůcy pod wp┼éywem alkoholu lub innego ┼Ťrodka odurzaj─ůcego powinien podj─ů─ç nast─Öpuj─ůce kroki :

 

 1. Odizolowuje wychowanka od reszty mieszka┼äców internatu, ale ze wzgl─Ödów bezpiecze┼ästwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie b─Ödzie zagro┼╝one jego ┼╝ycie ani zdrowie.
 2. W przypadku zauwa┼╝enia niepokoj─ůcych objawów ┼Ťwiadcz─ůcych o zagro┼╝eniu zdrowia czy ┼╝ycia natychmiast wezwa─ç lekarza (pogotowie).

 

 1. Zawiadamia Kierownika Internatu oraz rodziców (opiekunów), których zobowi─ůzuje do niezw┼éocznego odebrania wychowanka z internatu.

 

 1. Wychowawca zobowi─ůzuje wychowanka do wyjawienia okoliczno┼Ťci w jakich dosz┼éo do odurzenia (jaki ┼Ťrodek, gdzie, z kim, jakie ilo┼Ťci) w celu podj─Öcia dzia┼éa┼ä zapewniaj─ůcych dora┼║ne bezpiecze┼ästwo jemu i ewentualnie innym wspó┼éuczestnicz─ůcym wychowankom.

 

 1. Wychowawca zawiadamia najbli┼╝sz─ů jednostk─Ö policji, gdy rodzice wychowanka internatu b─Öd─ůcego pod wp┼éywem alkoholu odmawiaj─ů przyjazdu do internatu, a jest on agresywny, b─ůd┼║ swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagra┼╝a ┼╝yciu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrze┼║wo┼Ťci policja ma mo┼╝liwo┼Ť─ç przewiezienia wychowanka internatu do izby wytrze┼║wie┼ä. O fakcie umieszczenia zawiadamia si─Ö rodziców/opiekunów.

 

 1. Zamiar wezwania policji nale┼╝y skonsultowa─ç z Kierownikiem Internatu. Kierownik przed poj─Öciem dalszych kroków informuje o zaistnia┼éej sytuacji Dyrektora Szko┼éy.

 

 1. Wychowawca dy┼╝urny sporz─ůdza notatk─Ö opisuj─ůc szczegó┼éowo zdarzenie w dzienniku zaj─Ö─ç i zeszycie obserwacji podpisan─ů przez wychowanka i protokó┼é zdarzenia, który przekazuje Kierownikowi Internatu.

 

 1. Wychowanek za naruszenie Regulaminu Internatu zostaje ukarany dyscyplinarnie w formie :

f)        upomnienia  Kierownika Internatu,

 

g)       czasowego zawieszenie w prawach wychowanka  tzw. urlopu dyscyplinarnego  na czas okre┼Ťlony (decyzj─Ö podejmuje Kierownik Internatu na wniosek Wychowawcy lub RWI),

 

h)       nagany Dyrektora Szko┼éy, (decyzj─Ö podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Internatu i RWI),

 

i)         dyscyplinarnego usuni─Öcia (relegowania) z internatu (decyzj─Ö podejmuje Dyrektor Szko┼éy na wniosek Kierownika Internatu, po zasi─Ögni─Öciu opinii RWI i MRI ),

 

 1. Je┼╝eli powtarzaj─ů si─Ö przypadki, w których ucze┼ä (przed uko┼äczeniem 18 lat) znajduje si─Ö pod wp┼éywem alkoholu lub narkotyków na terenie internatu, to internat za po┼Ťrednictwem szko┼éy ma obowi─ůzek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub s─ůdu rodzinnego.

 

Wychowanek, który uko┼äczy┼é 18 lat i dopu┼Ťci┼é si─Ö spo┼╝ycia alkoholu na terenie szko┼éy czy internatu, mo┼╝e zosta─ç poci─ůgni─Öty do odpowiedzialno┼Ťci karnej wynikaj─ůcej z naruszenia art. 43 ust 1 Ustawy z dnia 26 pa┼║dziernika 1982r. o wychowaniu w trze┼║wo┼Ťci i przeciwdzia┼éaniu alkoholizmowi – stosowne dzia┼éania prawne podejmuje policja.

WAKACYJNE STA┼╗E

WAKACYJNE STA┼╗E

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Rekrutacja 2013

PODANIA MO┼╗NA SK┼üADA─ć POPRZEZ REJESTRACJ─ś ELEKTRONICZN─ä LUB OSOBI┼ÜCIE W SEKRETARIACIE SZKO┼üY

Szkoła w rankingach

Go┼Ťcimy

Aktualnie jest 2 internaut├│w online.

Odwiedziło nas 4521 internautów od października 2009