WIADOMOŚCI arrow REGULAMIN INTERNATU
REGULAMIN INTERNATU PDF Drukuj E-mail
środa, 19 październik 2011

REGULAMIN

INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

im. JANA ZAMOYSKIEGO W ZWIERZYŃCU

 

 

Regulamin opracowano w oparciu o Statut ZSDiOŚ w Zwierzyńcu i Ustawę z dnia              7 września 1991 roku o systemie oświaty/ D.U.Z 1996 r. Nr 67, poz. 329, tekst jednolity                 z późniejszymi zmianami.

Celem regulaminu jest ujęcie zapisów powyższego dokumentu zgodnie z potrzebami codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

ROZDZIAŁ I

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Internat ZSDiOŚ jest integralną częścią szkoły, placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów zamieszkałych poza Zwierzyńcem.

 

 1. Internat prowadzi swą działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

 

 1. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły za pośrednictwem Kierownika Internatu.

 

 1. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika Internatu określa Dyrektor Szkoły.

 

 1. Pracą internatu kieruje Kierownik Internatu, a za realizację zadań opiekuńczo - wychowawczych odpowiedzialni są bezpośrednio pracownicy pedagogiczni (wychowawcy) stanowiący Radę Wychowawczą Internatu (RWI).

 

 1. Przewodniczącym RWI jest Kierownik Internatu.

 

 1. Na posiedzenia RWI mogą być zapraszani przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu (MRI).

 

 1. Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa dyżury wychowawców kontynuowane są w godzinach od 14.00 do 8.00. W czasie od 8.00 do 14.00 wychowankowie pozostają pod opieką nauczycieli-wychowawców w szkole                       i Kierownika Internatu.

 

 1. Opiekę nocną w internacie zapewnia się w ramach pensum godzin wychowawczych pracowników pedagogicznych internatu.

 

 1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu.  

 

 1. Pracą samorządu internatu kieruje wybrana w demokratycznych wyborach przez wychowanków Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) zgodnie z ordynacją wyborczą                (Załącznik nr 4).

 

 1. Kierownik Internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych pokoi do kwaterowania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole w związku z wynajmem miejsc noclegowych.

 

 1. Na terenie szkoły i internatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających. Zakaz ten dotyczy  wychowanków                         i wszystkich osób przebywających na terenie internatu – gości, wychowawców, pracowników obsługi i administracji itp. bez względu na porę doby czy roku i na charakter wykorzystywania obiektu.

 

§ 2

 

Cele i zadania internatu

 

 1. Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.

 

 1. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych i opieki wychowawczej.

 

 1. Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

 1. Kształtowanie demokratycznych postaw.

 

 1. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze i organizowanie kulturalnej rozrywki.

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia i higienę.

 

 1. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych.

 

 1. Wyrabianie zaradności życiowej.

 

 1. Rozwijanie samodzielności i samorządności.

 

Zadania swoje internat planuje i realizuje współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków, organizacjami społecznymi oraz instytucjami i placówkami w środowisku.

 

§ 3

 

Dokumentacja

 

1.        Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

 

a)       dzienniki zajęć internatu,

 

b)       zeszyty obserwacji wychowanków,

 

c)       zeszyty zwolnień wychowanków z internatu,

 

d)       zeszyty wyjazdów wychowanków z internatu,

 

e)       książkę meldunkową,

 

f)        protokoły posiedzeń Rady Wychowawców Internatu.

 

§ 4

 

                     Zadania wychowawcy internatu

 

 1. Wychowawcy internatu podlegają bezpośrednio Kierownikowi Internatu.

 

 1. Wychowawca prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą  i jest odpowiedzialny   za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

 

 1. Wychowawca planuje i organizuje proces wychowania w grupie, a w szczególności:

 

a)       tworzy warunki do rozwoju wychowanków, przygotowania do życia                         w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

 

b)       rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami            a społecznością szkoły,

 

c)       przy pomocy atrakcyjnych celów, na których skupia aktywność wychowanków – przekształca grupę w grupę samowychowania i samorządności,

 

 1. Współdziała z wychowawcami klas i nauczycielami, w celu wymiany informacji                 o wychowankach, organizuje opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce.

 

 1. Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach                           i problemach w zakresie wychowania i opieki, włącza rodziców w programowe                    i organizacyjne sprawy grupy wychowawczej.

 

 1. Współdziała z psychologiem oraz innymi placówkami opiekuńczo - wychowawczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.

 

 1. Dobiera wychowanków do sal sypialnych i zapewnia im odpowiednie warunki mieszkalne.

 

 1. Otacza szczególną opieką uczniów klas pierwszych w celu ich szybkiej adaptacji, jak również przeciwdziała wszelkim formom nieprawidłowych relacji między wychowankami starszych roczników a młodszymi.

 

 1. Bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich wychowanków.

 

 1. Zapewnia podczas nauki własnej właściwe warunki i atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne potrzeby wychowanków.

 

 1. Organizuje pomoc uczniom mającym trudności w nauce, jak też otacza szczególną opieką wychowanków osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

 

 1. Wdraża wychowanków do właściwej organizacji i techniki uczenia się oraz samodzielnej  i systematycznej pracy  uczniowskiej.

 

 1. Mobilizuje uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej oraz innych źródeł wiedzy,   kultury takich jak: multimedialne, telewizyjne, radiowe programy oświatowo- naukowe, kino, teatr, spotkania kulturalne, prelekcje, wykłady organizowane w szkole, środowisku i innych form sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi człowieka.

 

 1. Organizuje różnorodne formy wykorzystania czasu wolnego zgodnie z możliwościami szkoły i aktualnymi potrzebami wychowanków.

 

 1. Dba o rozwijanie kultury osobistej wychowanków oraz uczy szacunku dla przyrody.

 

 1. Inicjuje i organizuje różnorodne, pożądane rodzaje współzawodnictwa w grupie.

 

 1. Uczy poszanowania mienia społecznego i prywatnego oraz racjonalnego korzystania               z zasobów internatu, szkoły i środowiska a w szczególności egzekwuje od wychowanków  pokrycie kosztów napraw tego co zostało przez nich zniszczone.

 

 1. Prowadzi terminowo i zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dokumentację.

 

 1. Dba o przestrzeganie przez wychowanków:

 

a)       obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,

 

b)       obowiązujących regulaminów i zarządzeń,

 

c)       czystości sal i pomieszczeń ogólnych oraz otoczenia internatu,

 

d)       ustalonego porządku dnia.

 

 1. Podczas pełnienia dyżuru zwraca uwagę na porządek w stołówce:

 

a)       dopilnowuje ustalonych pór wydawania posiłków,

 

b)       dba o prawidłowy przebieg wydawania posiłków, 

 

c)       kontroluje jakość i ilość wydawanych porcji,

 

d)       zapewnia spokój oraz kulturalne i higieniczne spożywanie posiłków,

 

e)       zapewnia porządek i czystość w salach stołówki.

 

 1. Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

 1. Zastępuje kierownika podczas jego dłuższej nieobecności.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

§ 5

 

Prawa i obowiązki wychowanka

 

Wychowanek internatu ma prawo do :

 

 1. poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez wychowawców, pracowników szkoły i kolegów,

 

 1. ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 

 1.  poinformowania przez wychowawcę jak należy się zachowywać, uczyć, pracować, spędzać czas wolny, oraz jakie zachowania i postawy nie licują z mianem ucznia - wychowanka internatu,

 

 1. całodobowej opieki wychowawczej, w tym opieki zdrowotnej (profilaktyka, pomoc doraźna ),

 

 1. wypoczynku w czasie wolnym,

 

 1. korzystania w czasie wolnym z boisk, urządzeń sportowych, pomieszczeń, jakimi dysponuje internat, zgodnie z ich przeznaczeniem (sala telewizyjna, pokój cichej nauki, sala gimnastyczna, inne pomieszczenia specjalistyczne, aula itp.). Realizacja tego wymaga zgody osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo młodzieży (wychowawca, Kierownik Internatu),

 

 1. korzystania z pomocy wychowawcy (przy zachowaniu pełnej tajemnicy)                            w rozwiązywaniu kłopotów osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych oraz w sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie,

 

 1. uczestniczenia we wszystkich zajęciach opiekuńczo - wychowawczych organizowanych w internacie oraz innych przeznaczonych dla ogółu wychowanków,

 

 1. wpływania na życie internatu poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady Internatu,

 

 1. korzystania z całodobowych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej za odpłatnością ustaloną w oparciu o cenę produktów użytych do przygotowania tych posiłków (tj. bez uwzględnienia kosztów energii, płac pracowników, kosztów transportu itp.) w określonych dla poszczególnych posiłków porach (śniadanie, obiad i kolacja). Wydawanie posiłków odbywa się na następujących zasadach:

 

a)       wychowanek otrzymuje danie po odnotowaniu w ekspedycji na specjalnej liście wydanych posiłków,

 

b)       jedna osoba otrzymuje jedną porcję za znak stosowny do posiłku (S, O, K). W przypadku potrzeby lub konieczności doraźnej zmiany tej zasady, na wydanie więcej  niż jednej porcji może zezwolić tylko wychowawca dyżurny (obecny w czasie posiłku). Posiłek nie może być odsprzedany, odstąpiony lub oddany osobie nie będącej stołownikiem,

 

c)       w czasie wydawania posiłków obowiązuje kolejność zgodna z porą przyjścia do stołówki,

 

d)       goście lub koledzy szkolni spoza internatu nie będący stołownikami nie powinni  przebywać w stołówce w czasie posiłku (oczekują na jedzących poza stołówką),

 

 1. wzajemnego odwiedzania się w pokojach mieszkalnych na następujących zasadach:

 

a)       w czasie wolnym za zgodą współmieszkańców do godz. 21.30,

 

b)       w czasie nauki własnej i ciszy nocnej wszelkie odwiedziny są zabronione,

 

c)       zabronione są odwiedziny chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie,

 

d)       w czasie przebywania wychowanków w pokojach drzwi nie mogą być zamknięte na klucz,

 

e)       korzystanie przez wychowanka z przedmiotów należących do współmieszkańców oraz przebywanie w pokoju kolegów pod ich nieobecność bez ich wiedzy i zgody jest poważnym naruszeniem zasad współżycia w internacie i wykroczeniem przeciwko prywatności.

 

 1. odwiedzin przez osoby z zewnątrz tylko w czasie wolnym i za zgodą wychowawcy dyżurnego. Odwiedzający nie znani wychowawcy (szczególnie osoby spoza szkoły                    i środowiska) muszą zostać przedstawieni wychowawcy dyżurnemu i okazać dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja, w przypadku uczniów legitymacja szkolna). Dotyczy to zarówno osób wchodzących do budynków jak i na cały teren szkolno – internatowy,

 

 1. przebywać poza terenem internatu na następujących zasadach :

 

a)       wszelkie wyjścia na teren Zwierzyńca w czasie wolnym do godz. 17.00 i w godz.19.00 - 21.00 – po osobistym zwolnieniu się u wychowawcy dyżurnego             i  odnotowaniu w zeszycie zwolnień ( cel, miejsce wyjścia, dokładna pora powrotu),

 

b)       ze względów bezpieczeństwa wychowankowie klas pierwszych w okresie jesienno- zimowym mają zakaz opuszczania terenu szkoły po godzinie 17.00,

 

c)       wszelkie wyjazdy poza teren Zwierzyńca bez względu na porę dnia (dotyczy to również czasu lekcji) – po osobistym lub telefonicznym zwolnieniu przez rodzica u wychowawcy dyżurującego i odnotowaniu rozmowy w zeszycie zwolnień lub wyjazdów,

 

d)       zwalniając się na wyjazd wychowanek deklaruje czas powrotu do internatu                                             i zobowiązany jest go przestrzegać. W przypadku zmiany pory powrotu wynikającej z przyczyn obiektywnych (wypadek losowy, choroba itp.) rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę dyżurującego,

 

e)       wychowankowie mogą być zwalniani wyłącznie na wyjazdy do domów rodzinnych w piątki lub inne dni w których kończą się zajęcia w danym tygodniu po lekcjach, po wpisaniu w zeszycie wyjazdów u wychowawcy dyżurnego. W przypadku wyjazdu do miejsca innego niż dom rodzinny wychowanek ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę dyżurnego,

 

f)        zwolnienia na wszelkie inne wyjazdy muszą być uzgodnione z rodzicami wychowanków lub potwierdzone przez osobę upoważnioną do opieki nad młodzieżą (nauczyciel, trener, instruktor). Uzgodnień należy dokonać przed wyjazdem,

 

g)       w przypadku nie uzyskania zgody wychowawcy na wyjście lub wyjazd wychowanek zobowiązany jest do zaniechania wyjścia lub wyjazdu. Naruszenie tej zasady jest poważnym wykroczeniem,

 

h)       wychowanek przyjeżdżający do internatu własnym środkiem lokomocji zobowiązany jest do wykorzystywania go wyłącznie na dojazdy do i z domu.

 

Wychowanek ma obowiązek :

 

1. stwarzać atmosferę spokoju, kultury bycia i życzliwości,

 

 1. troszczyć się o więzi i stosunki koleżeńskie,

 

 1. okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i kolegom,

 

 1.  godnie zachowywać się poza internatem i szkołą,

 

 1. dbać o czystość mowy ojczystej i kulturę wysławiania się,

 

 1. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,

 

 1. natychmiast informować wychowawcę dyżurnego lub Kierownika Internatu                            o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia,

 

 1. respektować wszelkie uwagi wychowawców, a polecenia terminowo i dokładnie wykonywać (szczególnie dotyczące ładu, porządku i zasad współżycia w internacie),

 

 1. informować wychowawcę o przynależności do organizacji poza szkołą                            i uzyskania na nią akceptacji (kluby sportowe, sekcje itp.), zwłaszcza jeżeli jest to związane z koniecznością wyjść, wyjazdów na spotkania, treningi,

 

 1. regularnie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w szkole,

 

 1. dbać o porządek, ład i estetykę pokoju, innych pomieszczeń oraz otoczenia internatu poprzez udział w pracach z tym związanych:

 

a)       samodzielne sprzątanie pokoi mieszkalnych i ich estetyzacja,

 

b)       współudział z personelem obsługowym w sprzątaniu pomieszczeń ogólnego użytku,

 

c)       współudział w sprzątaniu i estetyzacji najbliższego otoczenia budynków internatu,

 

d)       współudział w remontach i naprawach wyposażenia internatu,

 

e)       używanie w budynkach mieszkalnych miękkiego obuwia zmiennego,

 

 1. sumiennie wykonywać ustalony dyżur w pokoju i w internacie. Wszelkie sprawy związane z pełnieniem dyżurów przez wychowanków reguluje regulamin dyżurów             ( Załącznik nr 3 ),

 

 1. przeciwdziałać wszelkim przejawom niszczenia majątku szkolnego - za szkodę spowodowaną przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice. Uczeń powinien naprawić szkodę w ciągu tygodnia. W sytuacji braku możliwości usunięcia szkody przez ucznia kosztami naprawy zostaną obciążeni jego rodzice. W przypadku braku personalnie winnego zaistniałej szkody kosztami naprawy zostanie obciążony ogół mieszkańców pokoju lub internatu.

 

 1. dbać o czystość i schludność ubioru. Ubiór powinien być estetyczny, stonowany oraz dostosowany do warunków atmosferycznych i sytuacji (uroczystości szkolne, internatowe, państwowe, rodzaj zajęć),

 

 1. przestrzegać porządku dnia obowiązującego w internacie ( Załącznik nr 1 ):

 

a)       takie elementy porządku dnia jak: wyjście do szkoły, przygotowanie do nauki własnej, początek ciszy nocnej, pobudka, oznajmiane są dzwonkiem lub głosem (dyżurny internatu, wychowawca),

 

b)       pobudka ogłaszana jest o godz. 6.30. Wychowankowie  zobowiązani są wstać w czasie od 6.30 do 7.00 (śniadanie 7.00 - 7.55),

 

c)       cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00 i nie może być zakłócana w żaden sposób,              a w szczególności przez czynności, które powinny być wykonywane w ciągu dnia (nauka, toaleta, pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków  itp.). O godz. 22.00 należy wyłączyć górne oświetlenie i ściszyć rozmowy, radioodbiorniki itp. tak, by nie były słyszane na zewnątrz pokoju,

 

d)       wychowawca może zezwolić na oglądanie programu TV po 22.00, o ile jest on szczególnie przydatny i wartościowy dla wychowanków (lektura lub program dotyczący ważkich problemów społecznych, politycznych bądź innych wysokiej rangi wydarzeń),

 

e)       nauka własna jest najważniejszym, obowiązkowym zajęciem wychowanka. Odbywa się systematycznie każdego dnia w godz. od 17.00 do 19.00                          (Załącznik nr 2). Nauka własna wychowanka może odbywać się wyjątkowo w innych, ustalonych z wychowawcą godzinach. Nie można jednak ustalać czasu nauki z naruszeniem zasad higieny tj. bezpośrednio po lekcjach (min. 1,5 godz. po ostatniej lekcji) lub w czasie ciszy nocnej (najwyżej do 23.30 w pokoju cichej nauki i do 23.00 w pokojach mieszkalnych),

 

f)        w pokojach w czasie ciszy nocnej dozwolone jest jedynie czytanie tzw. do poduszki, przy włączonym lokalnym oświetleniu i po cichu,

 

 1. zabezpieczyć własność prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą (zamykać pokój na klucz gdy nikt w nim nie pozostaje),

 

 1. nie używać urządzeń elektrycznych. Zakaz ten dotyczy w szczególności urządzeń grzejnych (żelazka, piecyki, dmuchawy) i takich, które pobierają większą moc (grzałki itp.). Urządzenia małej mocy mogą być używane pod warunkiem, że będą całkowicie sprawne i bezpieczne w czasie pracy (radio, lampka, magnetofon). Zabronione są jakiekolwiek samowolne przeróbki czy naprawy instalacji elektrycznej,

 

 1. nie przywozić do internatu drogich, wartościowych przedmiotów lub dużych sum pieniędzy. W przypadku konieczności posiadania takich przedmiotów lub pieniędzy wychowanek powinien zwrócić się do wychowawcy o pomoc w ich przechowaniu,

 

 1. codziennego stołowania się w szkolnej stołówce i regulowania wymaganych opłat w terminie,

 

 1. uczestniczyć w apelach w poniedziałki w czasie 18.45 – 19.00 (apele mogą być organizowane doraźnie również w innych dniach). Podczas apelu  sporządzany jest raport  obejmujący sprawdzenie obecności, wyznaczenie dyżurów, wyróżnienia, nagrody, kary, inne sprawy bieżące, zagadnienia opiekuńczo-wychowawcze. Raport podpisuje wychowawca dyżurny odpowiedzialny za przeprowadzenie apelu w danym dniu. Bezpośrednio prowadzącym apel jest przewodniczący MRI lub jego zastępca.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

§ 6

 

Nagrody i kary

 

Wobec wychowanków internatu stosowane są nagrody i kary wynikające z ustaleń wewnętrznych przyjętych przez wszystkie organy szkoły.

 

1.                Zachowanie wychowanka w internacie ma wpływ na semestralną ocenę zachowania w szkole. Zachowanie oceniane jest według Zasad szkolnego punktowego Systemu Oceniania Zachowania (Załącznik nr 5) i zapisywane w zeszycie obserwacji według ustalonego schematu (data, nazwa zachowania, oznaczenie, punktacja).

 

2.                Za wzorową i przykładną postawę w zachowaniu, działalność w samorządzie, pracę na rzecz internatu, szkoły i środowiska wychowanek może otrzymać dodatkowo nagrodę w postaci :

 

a)       pochwały wychowawcy grupy wobec jej członków,

 

b)       pochwały wychowawcy grupy lub Kierownika Internatu wobec społeczności internackiej na apelu,

 

c)       pochwały Dyrektora Szkoły,

 

d)       listu pochwalnego do rodziców / opiekunów,

 

e)       dyplomu,

 

f)        nagrody rzeczowej.

 

3.                Za nieprzestrzeganie obowiązujących praw i zasad postępowania, szkodliwy wpływ na społeczność internacką wychowanek może otrzymać karę w postaci:

       

a)       upomnienia wychowawcy grupy,

 

b)       upomnienia  Kierownika Internatu,

 

c)       czasowego zawieszenie w prawach wychowanka  tzw. urlopu dyscyplinarnego                    na czas określony ( decyzję podejmuje Kierownik Internatu na wniosek Wychowawcy lub RWI ),

 

d)       nagany Dyrektora Szkoły, (decyzję podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Internatu i RWI ),

 

e)       dyscyplinarnego usunięcia (relegowania) z internatu (decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Kierownika Internatu, po zasięgnięciu opinii RWI  i MRI ),

 

4.                 W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane inne niż wyżej wymienione kary pod warunkiem, że ich formy nie pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia i porządkiem opisanym przez powyższy regulamin (mogą to być np. dyżur poza kolejnością, praca na rzecz internatu itp.).

 

5.                Kary b, c, d, e grożą w szczególności za :

 

a) łamanie ustawy antyalkoholowej i antynikotynowej,

 

b) szerzenie narkomanii,

 

c)       umyślne niszczenie mienia (szkoły) internatu,

 

d)       dopuszczenie się aktów przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów,

 

 

e)       kradzież, włamanie, rozboje,

 

f)        inne zachowania rażąco utrudniające pracę opiekuńczo- wychowawczą oraz naruszające ustalony porządek i zasady współżycia wynikające z odnośnych przepisów wewnętrznych.

 

6.                Za szczególnie rażące naruszenie dyscypliny i regulaminu internatu wychowanek traci prawo do zamieszkania w internacie z pominięciem gradacji kar.

 

7.                Wszelkie inne nie objęte niniejszym regulaminem sprawy wymagające pewnych odstępstw mogą być regulowane w drodze indywidualnych ustaleń wychowawca-wychowanek i między wychowankami. Ustalenia te nie mogą pozostawać                         w sprzeczności ze Statutem Szkoły.

 

8.                O udzielonych wychowankowi nagrodach i karach każdorazowo zostają powiadomieni rodzice / opiekunowie wychowanka.

 

9.                Każda kara podlega ujawnieniu.

 

10.             Udzielenie wychowankowi nagrody lub kary zostaje odnotowane w zeszycie obserwacji i w dzienniku zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzonym przez wychowawcę grupy a w przypadkach rozpatrywanych przez Radę Wychowawczą Internatu również w księdze protokołów.

 

11.             Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.                       

 

12.             Wychowankowi przysługuje prawo  odwołania od decyzji o ukaraniu w zależności od stopnia kary, do Kierownika Internatu, Dyrektora Szkoły lub organu administracji oświatowej (Kuratorium Oświaty) sprawującego nadzór nad szkołą lub organu prowadzącego. Przy odwołaniu należy zachować drogę służbową ustaloną w Statucie Szkoły.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Zmiany w regulaminie dokonuje się po zatwierdzeniu przez Radę Wychowawczą Internatu, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady Internatu.

 

 

    Tekst jednolity przyjęty na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu w dniu

 

                                                                                              ………………………….

 

 

    Za Młodzieżową Radę Internatu:

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

PORZĄDEK DNIA

w Internacie Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska

im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

 

 

6.30 do 7.00 – Pobudka (czas na wstawanie, toaletę poranną, wietrzenie pokoi)

 

7.00 do 7.55 – Śniadanie

 

7.00 do 7.55 – Sprzątanie i przygotowanie do wyjścia na zajęcia szkolne

 

7. 55 – Wyjście do szkoły

 

8.00 do 14.00  (15. 35) – Pobyt na zajęciach szkolnych pod opieką nauczycieli

 

14.00 do 15.45 – Obiad

 

14.00 do 16.45 – Czas wolny

 

16.45 do 17.00 – Przygotowanie do nauki własnej

 

17.00 do 19.00 Nauka własna ( w dniu apelu/ 1raz w tygodniu/ do 18.45 )

 

18.45 do 19.00 – Apel

 

19.00 do 19.30 – Kolacja

 

19.30 do 21.30 – Zajęcia indywidualne ( świetlicowe, sportowe- rekreacyjne, gospodarcze itp.)

 

21.30 do 22.00 – Przygotowania do ciszy nocnej (toaleta wieczorna, rozścielanie łóżek,

                            relaksacja itp.)

 

22.00 do 6.30 -  Cisza nocna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ

 

 

                Nauka własna jest obowiązkową formą zagospodarowywania czasu w internacie (obok takich form jak toaleta poranna i wieczorna oraz cisza nocna). Celem nauki własnej jest stworzenie możliwości samodzielnego uczenia się w optymalnej, ze względu na higienę, porze doby oraz wdrażanie do systematycznej pracy, obowiązkowości i przestrzegania ustalonego porządku działania.

               

1.            Nauka własna trwa od 17.00 do 19.00 a w poniedziałki do 18.45.

 

2.            Nauka jest poprzedzona przygotowaniem w godz. 16.45 – 17.00, w czasie którego należy dokonać niezbędnych dla punktualnego rozpoczęcia nauki czynności takich jak, przygotowanie materiałów i niezbędnych pomocy (podręczniki, zeszyty, przybory do pisania kreślenia itp.) czy przejście do wyznaczonego miejsca (np. sala w szkole czy pokój cichej nauki).

 

3.            W czasie trwania nauki własnej wychowanek zobowiązany jest do przebywania                       w wyznaczonym miejscu (ustalenia z wychowawcą grupy) i racjonalnego wykorzystania tego czasu na pracę związaną z realizacją programu nauczania (pisanie, czytanie lektur, prasy, kreślenie itd.).

 

4.            Nauka własna jest obowiązkiem wszystkich wychowanków, bez względu na to, czy nazajutrz mają oni zajęcia praktyczne czy lekcje.

 

5.            W czasie nauki własnej nie zezwala się na:

 

a)        słuchanie programów radiowych i oglądanie TV oraz nagrań magnetofonowych                        i innych,

 

b)        przebywanie w miejscach innych niż wyznaczone dla poszczególnych osób (pokój, sale lekcyjne, pokój cichej nauki),

 

c)        spanie, leżenie,

 

d)        zakłócanie w jakikolwiek sposób ciszy i porządku (śpiewanie, gra na instrumentach itp.),

 

e)        przyjmowanie gości z zewnątrz i wzajemne odwiedzanie się w pokojach,

 

f)         wyjścia poza budynek internatu.

 

6.            Wychowankowie nie przestrzegający obowiązującego porządku w zakresie nauki własnej nie uzyskają zgody na wykorzystywanie ciszy nocnej do uczenia się oraz będą ponosić konsekwencje dyscyplinarne zgodne z regulaminem internatu.

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

REGULAMIN DYŻURÓW PEŁNIONYCH PRZEZ WYCHOWANKÓW

 

W ramach systematycznej pracy samorządowej w internacie wychowankowie pełnią dyżury, których ogólnym celem jest usprawnienie organizacji życia społeczności internatowej. Dyżurami pełnionymi przez wychowanków są dyżur w  internacie i dyżur w pokoju.

Dyżurni zobowiązani są wykonywać swoje zadania dokładnie i terminowo. Zakresy obowiązków  dyżurnych wywieszone są  w każdym z budynków mieszkalnych w miejscu widocznym.

 

§ 1

 

1.            Dyżurny internatu jest osobą funkcyjną wyznaczaną na czas od poniedziałku do piątku.

 

2.            Dyżurnego internatu wyznacza przewodniczący MRI lub jego zastępca na apelu. Z chwilą podpisania raportu dziennego przez wychowawcę  lub Kierownika Internatu wybór staje się obowiązującym i wszelkie zmiany w zakresie dyżurów muszą być od tego momentu uzgadnianie   z dyżurnym wychowawcą.

 

3.            Ustala się, że funkcję dyżurnego internatu wychowankowie pełnią pojedynczo. Przy wyznaczaniu dyżurów obowiązuje zasada kolejności zgodnej z numeracją pokoi wychowanków, np. w pierwszym tygodniu dyżur pełnią wychowankowie z pokoju 2a. W następnym tygodniu dyżur przejmuje pokój 2b.

 

4.            Dyżurny, jako osoba funkcyjna, zobowiązany jest do szczególnej dyspozycyjności oraz do bardzo dokładnego wykonywania swoich zadań zgodnie z wykazem obowiązków znajdującym się na tablicach informacyjnych w internacie. Do podstawowych jego obowiązków należy:

 

a.        przebywanie przez cały czas pełnienia dyżuru w budynku internatu lub w jego pobliżu,

 

b.       dbanie o ład i czystość w pomieszczeniach ogólnego użytku – usuwanie na bieżąco wszystkich śmieci i nieczystości z tych pomieszczeń oraz                               z bezpośredniego otoczenia budynku,

 

c.        opróżnianie w razie potrzeby koszy na śmieci znajdujących się                                  w pomieszczeniach ogólnego użytku i przed budynkiem,

 

d.       dokładne i terminowe wykonywanie wszelkich poleceń wychowawcy dyżurnego, a także reagowanie na uwagi dotyczące czystości i ładu pochodzące od innych wychowanków,

 

e.        wyłączanie światła oraz zakręcanie kurków w łazience i ubikacji w sytuacjach wskazujących na marnotrawne zużycie energii i wody (gdy nikt  z nich nie korzysta),

 

f.         zwracanie uwagi, by na terenie internatu nie przebywały osoby obce i w razie potrzeby zgłaszanie ich obecności wychowawcy dyżurnemu,

 

g.       ogłaszanie o godz. 16.45 przygotowania do nauki własnej; w razie potrzeby – budzenie śpiących kolegów i przypominanie kolegom znajdującym się na boisku, w świetlicy bądź w innych miejscach na terenie szkoły o tym, że należy owe przygotowania rozpocząć,

 

h.       ogłaszanie zakończenia nauki własnej o godz.  19.00  a w dniu apelu o 18.45,

 

i.         zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek sprzętu stanowiącego wyposażenie internatu do wychowawcy dyżurnego.

 

§ 2

 

      1. Podstawowym zadaniem dyżurnego pokoju jest bieżące utrzymywanie ładu  i czystości

          oraz estetyki wnętrza.

 

 1. Dyżurny pokoju pełni dyżur przez cały tydzień, tj. od poniedziałku do piątku.                        W przypadku nieobecności osoby na którą wypada kolejność dyżuru, obowiązki    przejmuje osoba następna w kolejce.

 

 1.  Dyżury pokoju pełnią kolejno jego mieszkańcy. Kolejność zmian jest zgodna                      z kolejnością ustawienia łóżek poszczególnych mieszkańców pokoju. Kolejka rozpoczyna się od osoby śpiącej na łóżku ustawionym na lewo od wejścia, a następnym dyżurnym jest wychowanek, którego łóżko stoi jako drugie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 

 

 1. Szczegółowe obowiązki dyżurnego pokoju :

 

                        a)           bezzwłoczne wykonywanie wszelkich poleceń wychowawcy dotyczących porządku, ładu i czystości w pokoju,

 

                       b)           usuwanie kurzu i innych nieczystości z szaf, parapetów, szafek, stołów,  podłogi,

 

                        c)           utrzymywanie ładu i czystości w miejscu przechowywania artykułów spożywczych,

 

                       d)           dbałość o znajdujące się w pokoju rośliny doniczkowe,

 

                        e)           opróżnianie kosza na śmieci (codziennie, bez względu na poziom wypełnienia, przed godz. 8.00),

 

                         f)           mycie i pastowanie podłogi (raz na tydzień, w ustalonym z wychowawcą dniu) oraz trzepanie dywanów i czyszczenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych mebli,

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

ORDYNACJA WYBORCZA

 

1.          Cele wyborów

 

a)       wyłonienie w wyniku demokratycznych wyborów Młodzieżowej Rady Internatu (MRI),

b)       rozwijanie samorządności wychowanków,

c)       wyodrębnianie demokratycznych postaw.

 

2.          Prawa wyborcze

 

a)       czynne prawo wyborcze (możliwość głosowania) przysługuje wszystkim mieszkańcom internatu,

b)       bierne prawo wyborcza (możliwość kandydowania) przysługuje wszystkim mieszkańcom internatu z wyjątkiem wychowanków klas maturalnych,

 

3.          Młodzieżową Radę Internatu tworzą :

 

a)       przewodniczący - osoba, która uzyskała największą liczbę ważnych głosów,

b)       zastępcy przewodniczącego - osoby ( przedstawiciel internatu męskiego i przedstawiciel internatu żeńskiego), które uzyskały najlepsze wyniki w wyborach,

 

4.          Sposób głosowania

 

a)       karty do głosowania zawierają imiona i nazwiska kandydatów do MRI,

b)       głos jest ważny jeżeli głosujący postawi znak „X” przy nazwisku jednego z pięciu kandydatów do MRI,

 

5.          Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwać będzie Komisja Wyborcza złożona z:

 

a)       dwóch wychowanków klas maturalnych,

b)       wychowawcy dyżurnego,

 

6.          Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza przeliczy głosy i sporządza protokół, według dołączonego wzoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół

z wyborów samorządowych do Młodzieżowej Rady Internatu

 

      1. Wybory odbyły się w Internacie ZSDiOŚ w Zwierzyńcu w dniu ……………………

 

 1. Celem wyborów było wyłonienie Młodzieżowej Rady Internatu.

 

 1. Głosowaniu wzięło udział ……. osób uprawnionych do głosowania.

 

 1. Wydano ……. kart do głosowania.

 

 1. Oddano ……. głosów, w tym głosów nieważnych ……. .

 

 1. Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości ważnych głosów:

 

a)       …………………………………………………….          …….

b)       …………………………………………………….          …….

c)       …………………………………………………….          …….

d)       …………………………………………………….          …….

e)       …………………………………………………….          …….

 

 1. Przewodniczącym MRI został/a :       ………………………………

 

 1. Zastępca przewodniczącego został/a   ……………………………...

 

 1. Za prawidłowy przebieg wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie :

 

a)       Przewodniczący komisji  ……………………………..

 

b)       Członek komisji               ……………………………..

 

c)       Członek komisji               …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

Zasady szkolnego punktowego Systemu Oceniania Zachowania

§ 3

Zachowaniem wyjściowym jest zachowanie poprawne. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje ,,kredyt’’ w wysokości 200 punktów.

§ 4

Pozostałe punkty uczeń zdobywa za:

1.        Wysoką kulturę osobistą – 30 (strój, zachowanie i postawa adekwatna do sytuacji)

2.        Uczciwość i sumienność – 30

3.        Pomoc koledze lub koleżance, np w nauce – 10

4.        Podejmowanie działań na rzecz szkoły – 20

5.        Podejmowanie działań na rzecz szkoły z własnej inicjatywy – 100

6.        Podejmowanie działań na rzecz klasy i internatu– 10

7.        Podejmowanie działań na rzecz ludzi potrzebujących pomocy – 20

8.        Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego – 30

9.        Pełnienie funkcji w klasie, internacie i wywiązywanie się z nich  - 20

10.     Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z nich – 30

11.     Podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego – 30

12.     Za 100% frekwencję – 150 (uczeń ma tylko kilka spóźnień )

13.     Udział w konkursach i olimpiadach na etapie szkolnym -20

14.     Udział w konkursach i olimpiadach na etapie pozaszkolnym – 50

15.     Osiągnięcia na etapie wojewódzkim lub regionalnym w konkursach i olimpiadach – 100

16.     Osiągnięcia na etapie centralnym w konkursach i olimpiadach - 200

17.     Udział w zawodach sportowych – 20

18.     Inne formy reprezentowania szkoły (np. poczet sztandarowy) -20

19.     Reprezentowanie szkoły w dni wolne od zajęć - 50

20.     Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień – 30

21.     Pełnienie funkcji dyżurnego szkolnego i wywiązywanie się z niej – 20

22.     Pełnienie funkcji dyżurnego klasowego, internackiego  i wywiązywanie się z niej – 5

 

 Za punkty 1, 2, 9, 10, 12, 17 uczeń otrzymuje punkty jednorazowo (pod koniec semestru)

 Za punkty 3,4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, uczeń oceniany jest na bieżąco.

 

 

§ 5

 

Uczeń traci punkty za:

1.        Ucieczka z lekcji - 5 (za każdą godzinę nieusprawiedliwioną)

2.        Za każde spóźnienie na lekcje -1 (z wyjątkiem lekcji pierwszej u uczniów o których wychowawca wie, że występują problemy z dojazdem )

3.        Nieobecność na imprezach szkolnych – 10

4.        Nieodpowiedni do sytuacji szkolnej wygląd zewnętrzny - 20 (np. niestosowne napisy
i rysunki na ubraniu, niestosowny makijaż, nieodpowiedni strój)

5.        Przeszkadzanie na lekcjach – 5 (np. rozmowy, włączony dzwonek telefonu)

6.        Zlekceważenie polecenia nauczyciela lub innych pracowników szkoły - 20

7.        Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innych pracowników szkoły - 30

8.        Wulgarne słownictwo - 5

9.        Prowokowanie kolegów do złych uczynków - 50

10.     Udział w bójkach  - 50

11.     Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy – 30

12.     Fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad uczniami klas młodszych -100

13.     Kradzież -50

14.     Zorganizowana przemoc -200

15.     Przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów dla zdrowia i życia  - 100 (np. scyzoryk, pistolet na kulki)

16.     Nieprzestrzeganie zasad BHP -30

17.     Palenie papierosów lub towarzyszenie palącemu -20

18.     Picie alkoholu lub towarzyszenie -50

19.     Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających – 100

20.     Podrobienie podpisu, zwolnienia od oceny – 50

21.     Świadome i zamierzone niszczenie sprzętu i budynku szkolnego -100

22.     Bierny udział w aktach wandalizmu -50

23.     Próba oszustwa -20

24.     Zaśmiecanie otoczenia  - 20

25.     Ignorowanie pracowników szkoły na ulicy – 5

26.     Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych – 30 (np. wycieczki, przystanek autobusowy)

27.     Lekceważenie obowiązków dyżurnego klasowego – 5

28.     Lekceważenie obowiązków dyżurnego szkolnego – 20

 

 

Procedury postępowania w sytuacji

zagrożenia młodzieży uzależnieniem i demoralizacją

 

Na terenie szkoły i internatu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania środków odurzających. Dotyczy to wszystkich wychowanków internatu a także innych osób (np. gości, kolegów, rodziców, pracowników) znajdujących się na terenie internatu i szkoły (Regulamin Internatu ZSDiOŚ, Ustawa
z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu                                 i wyrobów tytoniowych ze zmianami
).

 

I.                     Zakaz palenia papierosów na terenie szkoły i internatu

 

Wychowanek, który łamie zakaz palenia tytoniu każdorazowo naraża się na konsekwencje prawne i dyscyplinarne wynikające z Regulaminu Internatu i ustawy. Za szczególnie naganne                       i niebezpieczne uważa się palenie papierosów wewnątrz budynku i w najbliższym jego sąsiedztwie.

 

 1. Wychowawca w każdym zauważonym przypadku wzywa wychowanka do natychmiastowego zgaszenia papierosa i posprzątania miejsca zanieczyszczonego                      w związku z paleniem.

 

 1. Wychowawca poucza wychowanka o szkodliwości palenia oraz o odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy antynikotynowej i wzywa go do zaniechania tego                      w przyszłości.

 

 1. Wychowawca informuje o zauważonym paleniu  rodziców / prawnych opiekunów wychowanka oraz wychowawcę klasy.

 

 1. Każdy zauważony przypadek wychowawca odnotowuje w zeszycie obserwacji a o swoich spostrzeżeniach  informuje również innych wychowawców i Kierownika Internatu.

 

 1. W przypadku uporczywego lekceważenia przepisów prawa i regulaminu w kwestii palenia po wyczerpaniu wcześniejszych regulaminowych oddziaływań wychowawczych, Kierownik Internatu po zasięgnięciu opinii RWI i MRI wnioskuje do Dyrektora Szkoły o dyscyplinarne usunięcie wychowanka z internatu.

 

II.                   W przypadku uzyskania informacji (podejrzenia), w oparciu o spostrzeżenia własne lub pochodzące od innych osób, że wychowanek internatu spożywa alkohol lub inne środki odurzające, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

 

1.        Wzmóc obserwację wychowanka w różnych sytuacjach i porach doby w celu potwierdzenia podejrzeń. Ustalić w oparciu o różne źródła czy ewentualne zdarzenie jest pojedynczym epizodem, czy ma jakieś cechy powtarzalności.

 

2.        Wychowawca przeprowadza indywidualną rozmowę z wychowankiem informując go o szkodliwości zdrowotnej i naganności spożywania alkoholu              i innych substancji odurzających. Sporządza z tej rozmowy notatkę w zeszycie obserwacji i dzienniku zajęć podpisaną przez wychowanka i wychowawcę.    

 

3.        O niepokojących  spostrzeżeniach i podjętych działaniach wychowawca powiadamia rodziców / prawnych opiekunów wychowanka oraz Kierownika Internatu.

 

4.        W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca wzywa do internatu rodziców / prawnych opiekunów wychowanka i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z wychowankiem w ich obecności. Wzywa wychowanka do zaniechania negatywnego zachowania                         i ostrzega go o grożących konsekwencjach dyscyplinarnych. Zobowiązuje rodziców do wzmożonej czujności i nadzoru rodzicielskiego. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

 

5.        Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do internatu,                      a wykorzystano wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych,                    (ostrzeżenie wychowanka internatu, spotkania z psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji wychowanka, który nie ukończył 18 lat, (na wniosek Kierownika Internatu) szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

6.        Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie wychowawcy powinno być określone przez regulamin internatu.

 

7.        W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez wychowanka internatu, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłoczne zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

III.                 W przypadku, gdy wychowawca internatu stwierdzi, że na terenie internatu znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego powinien podjąć następujące kroki :

 

 1. Odizolowuje wychowanka od reszty mieszkańców internatu, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 2. W przypadku zauważenia niepokojących objawów świadczących o zagrożeniu zdrowia czy życia natychmiast wezwać lekarza (pogotowie).

 

 1. Zawiadamia Kierownika Internatu oraz rodziców (opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania wychowanka z internatu.

 

 1. Wychowawca zobowiązuje wychowanka do wyjawienia okoliczności w jakich doszło do odurzenia (jaki środek, gdzie, z kim, jakie ilości) w celu podjęcia działań zapewniających doraźne bezpieczeństwo jemu i ewentualnie innym współuczestniczącym wychowankom.

 

 1. Wychowawca zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice wychowanka internatu będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjazdu do internatu, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia wychowanka internatu do izby wytrzeźwień. O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów.

 

 1. Zamiar wezwania policji należy skonsultować z Kierownikiem Internatu. Kierownik przed pojęciem dalszych kroków informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły.

 

 1. Wychowawca dyżurny sporządza notatkę opisując szczegółowo zdarzenie w dzienniku zajęć i zeszycie obserwacji podpisaną przez wychowanka i protokół zdarzenia, który przekazuje Kierownikowi Internatu.

 

 1. Wychowanek za naruszenie Regulaminu Internatu zostaje ukarany dyscyplinarnie w formie :

f)        upomnienia  Kierownika Internatu,

 

g)       czasowego zawieszenie w prawach wychowanka  tzw. urlopu dyscyplinarnego  na czas określony (decyzję podejmuje Kierownik Internatu na wniosek Wychowawcy lub RWI),

 

h)       nagany Dyrektora Szkoły, (decyzję podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Internatu i RWI),

 

i)         dyscyplinarnego usunięcia (relegowania) z internatu (decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek Kierownika Internatu, po zasięgnięciu opinii RWI i MRI ),

 

 1. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie internatu, to internat za pośrednictwem szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

 

Wychowanek, który ukończył 18 lat i dopuścił się spożycia alkoholu na terenie szkoły czy internatu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej wynikającej z naruszenia art. 43 ust 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – stosowne działania prawne podejmuje policja.

WAKACYJNE STAŻE

WAKACYJNE STAŻE

PROJEKTY LDV

GRENADA 2012

UMOWY PODPISANE
GRANADA 2013

Comenius Regio

Comenius Regio ruszył

Rekrutacja 2013

PODANIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ REJESTRACJĘ ELEKTRONICZNĄ LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Szkoła w rankingach

Gościmy

Aktualnie jest 1 internautów online.

Odwiedziło nas 438 internautów od października 2009